'Εμφυλες αναπαραστάσεις στον θεσμικό λόγο

Gender representation in institutional discourse (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΓΓΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Μαρία Καμηλάκη
 8. Μαρία Καμηλάκη, Κώστας Κανάκης
 9. Έμφυλες αναπαραστάσεις, έμφυλα στερεότυπα, ισότητα των φύλων, κριτική ανάλυση λόγου, θεσμικός λόγος
 10. ΑΔΕ61:Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς
 11. 4
 12. 27
 13. 6
  • Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανάλυση κειμένων θεσμικού λόγου που προασπίζονται τα γυναικεία δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, ώστε να αποκαλυφθούν αν και ποια έμφυλα στερεότυπα αναδύονται, αναπαράγονται και εν τέλει φυσικοποιούνται ή αν επιτυγχάνεται η ανατροπή στερεότυπων έμφυλων ταυτοτήτων και ρόλων. Τα επιλεγμένα κείμενα προς ανάλυση αποτελούν δημοσιεύσεις (δελτία τύπου, άρθρα, εικόνες και σποτ) στις ιστοσελίδες ελληνικών κρατικών δομών με θέμα την ισότητα των φύλων. Η ανάλυση, σε πρώτο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε με υπόβαθρο τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday, με βάση την οποία εξετάστηκαν οι λεξικογραμματικές και οι σημασιοσυντακτικές επιλογές των κειμένων κι έπειτα, με αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, ερευνήθηκε ποιες ταυτότητες κατασκευάζονται για τις γυναίκες και τους άνδρες και ποιες ιδεολογίες φαίνεται να κυριαρχούν στον θεσμικό λόγο για τους έμφυλους ρόλους. Αντίστοιχα, τα βίντεο και οι εικόνες αναλύθηκαν με την αξιοποίηση της οπτικής γραμματικής των Kress και van Leeuwen.

   Στα προς αξιολόγηση κείμενα αναδείχθηκε ότι αν και σε γενικές γραμμές σημειώνεται προσπάθεια ανατροπής των έμφυλων στερεοτύπων, με προβολή του απαραίτητου επαναπροσδιορισμού των ρόλων των φύλων και ανάδειξη της έμφυλης ισότητας, ωστόσο δεν απουσιάζει η αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, όπως ο ρόλος της μητέρας ως υπεύθυνης για την ανατροφή των παιδιών, ή η επιφανειακή αντιμετώπιση πολυσύνθετων έμφυλων φαινομένων, όπως η έμφυλη βία, ή ακόμα και η υποταγή της έμφυλης ισότητας στην ανάγκη προβολής της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου.

  • This study aims at analysing texts in institutional discourse advocating women’s rights and gender equality, in order to uncover the emergence, reproduction and naturalization of gender stereotypes or their respective subversion. The selected texts for analysis consist of publications (press releases, articles, images and videos) on Greek government websites promoting gender equality. The first level analysis was conducted using the framework of Halliday’s Systemic Functional Grammar, examining the lexical and semiotic choices of the texts. Subsequently, within the broader theoretical framework of Critical Discourse Analysis, the study investigated the identities constructed for women and men, and the dominant ideologies regarding gender roles in institutional discourse. Similarly, videos and images were analyzed using the visual grammar model developed by Kress and van Leeuwen.

   In evaluating the texts, it was observed that there have been efforts to challenge gender stereotypes by redefining gender roles and promoting gender equality. However, there were also instances of reproducing gender stereotypes, like portraying mothers as solely responsible for childcare, or addressing complex gender issues superficially, such as gender-based violence, or even subsuming gender equality to the promotion of governmental work.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές