Σχολικός Εκφοβισμός: Αναπαραστάσεις και επεξεργασία της έννοιας από μαθητές/τριες της Στ’ Δημοτικού. Μία μελέτη περίπτωσης.

School Bullying: Representations and processing of the concept by 6th grade students. A case study. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ ΚΥΖΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. Κριτική Γλωσσική Επίγνωση | Κριτική Ανάλυση Λογού | Συστημική Λειτουργική Γραμματική | Οπτική Γραμματική | Πολυγραμματισμοί | Σχολικός Εκφοβισμός
 9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ΑΔΕ71
 10. 1
 11. 23
 12. 1
  • Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας τείνει να παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά στα σχολεία όλου του κόσμου με αποτέλεσμα οι δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπισή του να κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες. Προτάσεις για υλοποίηση δράσεων τέτοιου είδους προτείνονται και από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω εγκυκλίων που στέλνονται στα σχολεία. Η παρούσα εργασία θέτει στο επίκεντρο τα παιδιά με ερευνητικό ερώτημα τις αναπαραστάσεις και την επεξεργασία της έννοιας από αυτά και συγκεκριμένα από μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού. Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού, εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη μία εκπαιδευτική παρέμβαση βασισμένη στις αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών.Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μία παρουσίαση των εννοιών της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης, της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, της Οπτικής Γραμματικής, των Πολυγραμματισμών, καθώς και των εννοιολογήσεων του σχολικού εκφοβισμού. Στο δεύτερο στάδιο, πέρα από την ανάλυση της εγκυκλίου, παρουσιάζεται η ανάλυση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή φύλλων εργασίας βασισμένων στους Πολυγραμματισμούς. Μέσα από τις δραστηριότητες, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με διάφορα κειμενικά είδη και πολυτροπικά κείμενα εκτός των σχολικών εγχειριδίων, με στόχο να προσεγγίσουν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού πολύπλευρα, αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. Επομένως, σκοπός του δεύτερου μέρους της εργασίας είναι η ανάπτυξη του κριτικού αναστοχασμού των μαθητών και η παράλληλη επαφή τους με πολυτροπικά κειμένα, ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν ολοκληρωμένα το υπό μελέτη θέμα.

  • The phenomenon of school bullying and school violence tends to appear more frequently in the world's schools, with the result that actions to prevent and deal with it are deemed necessary. Proposals for the implementation of actions of this kind are also proposed by the Ministry of Education and Religious Affairs through circulars sent to schools. This study focuses on the children with the research question, the representations and processing of the concept by them and specifically by the students of the 6th grade of the Primary School. In the context of the above consideration, an educational intervention based on the principles of Critical Discourse Analysis and the Pedagogy of Multiliteracies was implemented in the school classroom.In the first part of the study, there is a presentation of the concepts of Critical Language Awareness, Critical Discourse Analysis, Systemic Functional Grammar, Visual Literacy, Multiliteracies, as well as the conceptualizations of school bullying. In the second stage, beyond the analysis of the circular, is also presented the analysis of the educational intervention carried out in the form of worksheets based on Multiliteracies.Through the activities, the students came into contact with various textual genres and multimodal texts out of school textbooks, with the aim of approaching the concept of school bullying from many sides, but also they had the chance to express their opinions and feelings. Therefore, the purpose of the second part of the study is the development of the students' critical reflection and their parallel contact with multimodal texts, so that they are able to fully process the subject under study.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές