Προσεγγίζοντας το 1821 μέσα από πηγές: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για μαθήτριες και μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού

Approaching 1821 through resources: An educational scenario for 6th grade students. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Συριάτου, Αθηνά
 8. Ελένη Αποστολίδου | Παληκίδης, Άγγελος
 9. διδακτικό σενάριο, επανάσταση 1821, ιστορία με πηγές, σχολική ιστορία, Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας
 10. Δημόσια Ιστορία / ΔΙΣ53 Ιστορία και Εκπαίδευση
 11. 1
 12. 18
 13. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου για μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το 1821 αποτελεί τη γενέθλια πράξη του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η ιστορία της Επανάστασης συνεχίζει να απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της σχολικής ιστορίας. Άλλωστε, τόσο η ίδια η Επανάσταση όσο και ο τρόπος που μνημονεύεται στη Δημόσια Ιστορία, συνεχίζει να διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και στις μέρες μας την εθνική μας ταυτότητα. Η σχολική ιστορία βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο διαμαχών σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα της. Στα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας του 21ου αιώνα εμφανίζονται σταθερά ως γενικοί στόχοι του μαθήματος η καλλιέργεια εθνικής ταυτότητας, ιστορικής σκέψης και συνείδησης, ιστορικής φαντασίας και συναισθήματος καθώς και δημοκρατικών αξιών. Παράλληλα, τίθεται στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών για έρευνα και κριτική προσέγγιση.  Η χρήση πηγών αποτελεί ουσιαστικό αίτημα της Διδακτικής της Ιστορίας εδώ και πολλά χρόνια. Στην πράξη όμως η διδασκαλία συνεχίζει να γίνεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μόνο με τη χρήση των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου. Το σενάριο «Προσεγγίζοντας το 1821 μέσα από πηγές» βασίζεται στη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού και επιχειρεί να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης μικρούς ερευνητές, που θα μελετήσουν πολλές και ποικίλες πηγές, ώστε να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, με τρόπο δημιουργικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά. Τα μαθήματα του σεναρίου καλύπτουν όλη την ύλη που προβλέπουν τα Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνική Επανάσταση, ως και τον Καποδίστρια.

  • The present thesis presents a teaching scenario addressed to 6th grade students that has as a subject the Greek Revolution of 1821, which can be referred to as the historical event that gave birth to the modern independent Greek state. As such, the history of the Greek Revolution  continues to be of great interest to contemporary Greek society and constitutes an essential part of Greek school history. Besides, both the Revolution itself and the way it is discussed in public history continues to shape our national identity largely. School history is often at the epicenter of public conflict regarding the curriculum that should be taught and its ethnocentric character. The history curriculums throughout the 21st century define as essential goals the cultivation of national identity, historical thought and conscience, historical imagination and sentiment and democratic values. At the same time, the critical use of historical resources in the classroom in order to achieve these goals is set at the epicenter of the teaching process. The use of historical resources has been strongly suggested by the experts of History Teaching many years now. However in most cases history teachers continue to use the official history textbook as the only resource. The teaching scenario “Approaching 1821 through resources” is based on the most up to date pedagogical theory of social constructivism and attempts to turn 6th graders into “young researchers”, that will study a variety of historical resources in order to achieve the aforementioned goals through a creative and motivating process. The scenario lessons cover the officially suggested curriculum referring to the Greek Revolution up to the first Greek Governor, Ioannis Kapodistrias.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές