Οι νεοελληνικές διάλεκτοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών απέναντι στην κρητική διάλεκτο.

The teaching of the modern Greek geographical variety in primary education: attitudes of parents and teachers of Primary Education towards the Cretan dialect (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Κατσούδα, Γεωργία
 8. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ , ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 9. γλωσσική ποικιλία, κρητική διάλεκτος, νεοελληνικές διάλεκτοι, στάσεις εκπαιδευτικών, στάσεις γονιών
 10. ΑΔΕ62 ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 11. 31
 12. 28
 13. 3
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των γονέων και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις νεοελληνικές διαλέκτους και εστιάζει στις στάσεις απέναντι στην κρητική διάλεκτο, η οποία αποτελεί μια διάλεκτο με μεγάλο αριθμό ομιλητών, πλούσιο λεξιλόγιο και γραπτή παράδοση.

   Στο θεωρητικό μέρος η εργασία εστιάζει στις γλωσσικές ποικιλίες ενώ επίσης γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των νεοελληνικών γεωγραφικών ποικιλιών γενικότερα και  της κρητικής διαλέκτου ειδικότερα. Ακόμα, γίνεται αναφορά στους λόγους που συντελούν στη διατήρηση ή στην υποχώρηση των διαλέκτων. Στη συνέχεα γίνεται αναφορά στις στάσεις που επικρατούν απέναντί στις γλωσσικές ποικιλίες, καθώς επίσης και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την πορεία των νεοελληνικών ιδιωμάτων και διαλέκτων.

   Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της διαλέκτου σε ένα αστικό περιβάλλον όπου δέχεται έντονη πίεση από την πρότυπη Νεοελληνική Κοινή. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος, με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά. Το δείγμα που προέκυψε αποτελείται από 20 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και από 20 γονείς μαθητών στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τμήματα.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι οι γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ουδέτερη στάση απέναντι στην Κρητική διάλεκτο, ενώ θέλουν να την χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να παραμείνει ζωντανή. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από την άλλη, αναγνωρίζουν την αξία και τα οφέλη της κρητικής διαλέκτου, ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση απέναντι της.

  • This present postgraduate diploma thesis is carried out within the framework of the postgraduate study program: "Modern trends in linguistics for teachers" of the Hellenic Open University (EAP). This study aims to investigate the attitudes of parents and teachers towards modern Greek dialects and focuses on the attitudes towards the Cretan dialect, which is a dialect with a large number of speakers, a rich vocabulary and a written tradition.

   In the theoretical part, the study focuses on the linguistic varieties while also referring to the characteristics of the modern Greek geographical varieties in general and the Cretan dialect in particular. Also, reference is made to the reasons that contribute to the preservation or decline of dialects. Then there is a presentation of the prevailing attitudes towards geographical varieties, as well as the way in which they influence the course of modern Greek dialects.

   The research was carried out in schools of the city of Heraklion, as it is interesting to investigate the dialect in an urban environment where it is under intense pressure from the typical New Greek. To conduct the research, a quantitative method was used, with the use of questionnaires, which were distributed electronically. The resulting sample consists of 20 primary education teachers and 20 parents of students in the corresponding educational departments.

   According to the results from the analysis of the questionnaires, the participant parents have a neutral attitude towards the Cretan dialect, while they want their children to use it to keep it alive. Primary Education teachers, on the other hand, recognize the value and benefits of the Cretan dialect, while maintaining a neutral attitude towards it.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές