Ψηφιακή Αφήγηση στο Δημοτικό σχολείο: Μια διδακτική παρέμβαση για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Digital Storytelling in Primary School: A Teaching Intervention for Safe Internet Navigation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΟΜΗΝΙΚΗ ΜΑΡΚΗΣΙΑ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 139
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Μπράτιτσης, Θαρρενός | Νικαλάου, Πασχάλης
 9. Ψηφιακή αφήγηση | Διδακτική Πληροφορικής | Ασφάλεια στο διαδίκτυο | Δημοτικό Σχολείο | Animatron
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ63
 11. 3
 12. 15
 13. 34
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, γραφήματα, πίνακες.
  • Τα τελευταία χρόνια η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών αξιοποιείται όλο και περισσότερο, στην εκπαίδευση, για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια ερευνητική προσέγγιση της αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης, ως διδακτικής παρέμβασης, στο πεδίο της διδακτικής ενότητας του ΙΕΠ «5. Ψηφιακές τεχνολογίες και κοινωνία», στο μάθημα της πληροφορικής και ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια ψηφιακή ιστορία με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Το διαδικτυακό ταξίδι του Οδυσσέα», με το ψηφιακό εργαλείο Animatron, μέσα από την οποία ο ήρωας, Οδυσσέας, εξηγεί στους μαθητές τί είναι το διαδίκτυο, τους κινδύνους και την ασφαλή πλοήγηση σε αυτό. Η έρευνα εφαρμόστηκε στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, με δύο διαφορετικά ερεθίσματα, με την προβολή της ψηφιακής ιστορίας και τη διδασκαλία με τον παραδοσιακό τρόπο. Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης, είναι να απαντηθούν, τα ερωτήματα, κατά πόσο η ψηφιακή αφήγηση, συμβάλει στην αφομοίωση όρων, εννοιών και στην καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές και πόσο ωφελεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Η έρευνα στηρίχθηκε στην πειραματική μέθοδο (experimental research) και διενεργήθηκε μεταξύ της πειραματικής ομάδας (experiment group), όπου παρουσιάστηκε η ψηφιακή ιστορία και της ομάδας ελέγχου (control group), που διδάχθηκε το γνωστικό αντικείμενο με τον παραδοσιακό τρόπο. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από τη συλλογή δεδομένων, μέσω ερωτηματολογίων, κατά την προπειραματική διαδικασία (Pre-test), την μεταπειραματική διαδικασία (Post-test), το ερωτηματολόγιο αποτίμησης, που απάντησε η πειραματική ομάδα και του ποιοτικού ελέγχου, μέσω των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν καταλήγουν στο ότι η διδακτική παρέμβαση, με την προβολή της ψηφιακής ιστορίας, συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές και ωφέλησε τον εκπαιδευτικό στο έργο του.

  • Over the past few years, digital storytelling has been increasingly used to enhance the learning process of various subject matters within the field of Education. This thesis presents a research approach implementing digital storytelling as a teaching intervention, within the field of the didactic section of the IEP "5. Digital technologies and society", in the IT and ICT courses. In particular, a digital story was created on the topic "Safety on the Internet: Ulysses’ web journey", with the digital tool Animatron, through which the hero, Ulysses, explains to the students what the Internet is, its lurking dangers and ways for safe navigation. The study was carried out in the Second and Third grades of the primary school using two different educational stimuli; traditional teaching as opposed to employing digital storytelling. The purpose of the present teaching intervention lies in answering (i) whether the digital narrative contributes to the consolidation of terms, concepts and the acquisition of the subject matter as far as the students are concerned, and (ii) to what extent it benefits the teaching process for the instructors. The present study employed the experimental method (experimental research) and was conducted between the experimental group, to whom a digital story was presented, and the control group, who were taught the subject in the traditional way. The results collected consisted of data collected via questionnaires, extracted during the pre-experimental process (Pre-test), the post-experimental process (Post-test), and the evaluation questionnaires, answered by the experimental group. Furthermore, quality control data was collected through interviews with the teachers. Results show that a teaching intervention, which included digital stories, contributed to a better understanding of the subject by the students, while also benefiting the work of the instructors.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές