«Περιγραφή και ανάλυση της διαλεκτικής ποικιλίας της Κεφάλου της Κω»

«Description and analysis of language spoken in Kefalos of Kos» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑΛΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Λιόσης, Νίκος
 8. Λιόσης Νίκος | Γεωργία Κατσούδα | Γεώργιος Ξυδόπουλος
 9. δωδεκανησιακή διάλεκτος | Κέφαλος | Κω | συντηρητισμός | αρχαϊκές | τουρκικές | ιταλικές λέξεις
 10. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ / ΑΔΕ62
 11. 2
 12. 46
 13. 4
  • Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή και την ανάλυση των βασικότερων γλωσσικών φαινομένων της τοπικής γλώσσας της Κεφάλου. Η Κέφαλος είναι ένα χωριό που βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της νήσου Κω με μια ιδιαίτερη γλωσσική ποικιλία που διαφέρει αισθητά από αυτή των υπόλοιπων χωριών. Χαρακτηρίζεται από τον συντηρητισμό και ταυτόχρονα από την επιρροή της τουρκικής και ιταλικής γλώσσας. Αναφέρονται σημαντικά φωνολογικά-φωνητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, συντακτικές επισημάνσεις και τέλος παρουσιάζεται λεξιλογικό υλικό με αρχαϊκές, τουρκικές και ιταλικές λέξεις. Η εργασία στηρίχθηκε τόσο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία όσο και στις συνεντεύξεις που πάρθηκαν από ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους του χωριού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η συγκεκριμένη γλωσσική ποικιλία εξακολουθεί να μιλιέται και από τις νέες γενιές, τρέφοντας ελπίδες για τη συνέχισή της.

  • The present work aims to describe and analyze the main linguistic phenomena of the local language of Kefalos. Kefalos is a village located at the westernmost tip of the island of Kos, with a distinctive linguistic variety that significantly differs from that of the other villages. It is characterized by conservatism while being influenced by the Turkish and Italian languages. Significant phonological, phonetic, and morphological features are mentioned, along with syntactic observations, and finally, lexical material is presented, including archaic, Turkish and Italian words. The research was based on both existing literature and interviews conducted with elderly permanent residents of the village. The results of the study showed that this specific linguistic variety continues to be spoken by the younger generations, giving hope for its continuation.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές