Φωνητική και φωνολογία φωνηεντικού συστήματος του τοπικού ιδιώματος της ιστορικής κοινότητας Βλάστης Εορδαίας: παρελθόν, παρόν και μία διδακτική πρόταση

Phonetics and phonology of the vocalic system of the local dialect of the historical community of Vlasti Eordaia: past, present and a didactic teaching approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Καϊναδά, Εύβοια
 8. Καϊναδά, Εύβοια | Λιόσης , Νίκος | Μαρκόπουλος, Θόδωρος
 9. Γλωσσική ποικιλία | Ιδίωμα Βλάστης | Φωνηεντικά φαινόμενα | Γλωσσική διδασκαλία | Πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ62 Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 4
 12. 67
 13. 19
 14. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες, χάρτες
  • Με αφορμή τη συζήτηση για την αξία των διαλέκτων και ιδιωμάτων της ελληνικής γλώσσας και την ανάγκη διάσωσης και αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση, η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο τοπικό ιδίωμα της ιστορικής κοινότητας Βλάστης Εορδαίας και, συγκεκριμένα, μελετά τη φωνητική και φωνολογία του φωνηεντικού συστήματός του σε διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο.

   Στο θεωρητικό μέρος προσεγγίζεται το φαινόμενο της γλωσσικής ποικιλότητας και παρουσιάζονται τα είδη των γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών. Επιπλέον, αποτυπώνεται το κοινωνικοιστορικό πλαίσιο της Βλάστης και παρατίθενται τα βασικά φωνηεντικά χαρακτηριστικά του τοπικού ιδιώματος.

   Στο ερευνητικό μέρος εξετάζεται η συχνότητα εμφάνισης των φωνηεντικών φαινομένων της ποικιλίας στον λόγο ομιλητών του παρελθόντος και του παρόντος. Στην έρευνα  αξιοποιήθηκαν ηχογραφημένες αφηγήσεις και συνεντεύξεις φυσικών ομιλητών του ιδιώματος από το παρελθόν και από το παρόν. Στα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων αποσπασμάτων είναι εμφανής η συχνή παρουσία των γνωστών φαινομένων της κώφωσης και αποβολής μεταξύ άλλων, αλλά και η απουσία κάποιων άλλων, που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, καθώς και η διαφοροποίηση των σύγχρονων ομιλητών από τους  παλαιότερους ως προς τη συχνότητα χρήσης αυτών. Κάποιοι παραμένουν διαλεκτόφωνοι, ενώ άλλοι έχουν υιοθετήσει τη νόρμα διατηρώντας ωστόσο στον λόγο τους αραιά τα ίδια φωνηεντικά χαρακτηριστικά, που εντοπίζονται και στους παλιούς. Συνάγεται λοιπόν πως η γλωσσική αυτή ποικιλία δεν έχει ακόμη υποχωρήσει υπό την πίεση της κοινής ελληνικής, καθώς υπάρχουν στοιχεία της που παραμένουν ζωντανά.

   Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση και με γνώμονα τις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού και των Πολυγραμματισμών στο τελευταίο μέρος αναπτύσσεται μια διδακτική πρόταση με κεντρικό άξονα την παρουσίαση και μελέτη των φωνηεντικών χαρακτηριστικών του ιδιώματος της Βλάστης, με σκοπό να έρθουν οι μαθητές/-τριες  σε επαφή με αυτήν τη γλωσσική ποικιλία, να απαλλαγούν από γλωσσικά στερεότυπα και προκαταλήψεις και να κατανοήσουν τη σημασία της διάσωσης των ιδιωμάτων ως στοιχείου πλούτου της ελληνικής γλώσσας.

  • On the occasion of the debate on the value of the dialects of the Greek language and the need to preserve and utilize them in education, this thesis focuses on the local dialect of the historical community of Vlasti Eordaia and, specifically, studies the phonetics and phonology of its phonetic system on a diachronic and synchronic level.

   In the theoretical part, the phenomenon of language poetry is approached and the types of geographical linguistic familiars are presented. In addition, the sociο- historical context of Vlasti is depicted and the main phonetic characteristics of the local dialect are listed. In the research part, the frequency of appearance of phonetic phenomena of diversity in the speech of past and present speakers is examined. The research used recorded narratives and interviews of native speakers of the dialect from the past and from the present. In the findings obtained from the analysis of the transcribed passages, is evident the frequent presence of the well-known phenomena of deafness and abortion, among others, but also the absence of some phenomena, which are presented in the literature, as well as the differentiation of modern speakers from the older ones in terms of the frequency of their use. Some remain dialect-speaking, while others have adopted the norm, while sparingly maintaining in their speech the same phonetic features, which are also found in the old ones. It is therefore concluded that this linguistic variation it shows signs of sparse use under the pressure of common Greek, as there are elements of it that remain alive. On the occasion of the above finding and guided by the principles of Critical Literacy and Multiliteracies  in the last part a teaching proposal is developed with the central axis of the presentation and study of the phonetic characteristics of the dialect of Vlasti, with the aim of bringing the students in contact with this linguistic variation,  dispense with of linguistic stereotypes and prejudices and to understand the importance of saving  dialects as an element of the richness of the Greek language.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές