Χιουμοριστική παρουσίαση διαλεκτόφωνων σε κείμενα μαζικής κουλτούρας. Κριτικός γραμματισμός και διδακτική πρόταση

Humorous presentation of dialect speakers in mass culture texts. Critical literacy and didactic proposal (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Τσολακίδης Συμεών
 8. Τσολακίδης Συμεών, Λαβίδας Νικόλαος, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες, διάλεκτοι, ιδιώματα, μαζική κουλτούρα, αναπαραστάσεις διαλεκτόφωνων, χιούμορ, κριτική γλωσσική επίγνωση, πολυγραμματισμοί
 10. Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ62
 11. 77
 12. 26
 13. Περιέχονται εικόνες.
  • Στην εν λόγω εργασία επιδιώκεται να διερευνηθεί το χιουμοριστικό αποτέλεσμα κατά την παρουσίαση διαλεκτόφωνων ομιλητών σε κείμενα μαζικής κουλτούρας. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια κοινωνιογλωσσική ανάλυση αποσπασμάτων από επιλεγμένες τηλεοπτικές σειρές και διαφημιστικά σποτ. Επιλέξαμε να αναλύσουμε τα συγκεκριμένα κείμενα μαζικής κουλτούρας επειδή αφενός είναι έκδηλη η χιουμοριστική τους διάσταση αφετέρου έχουν προοπτικές να εμπλουτίσουν τη διδακτική διαδικασία και να καλλιεργήσουν το κριτικό δυναμικό του μαθητικού κοινού. Στο θεωρητικό υπόβαθρο αναδεικνύονται πολύπλευρες έννοιες σχετικά με την γεωγραφική γλωσσική ποικιλότητα, θέτουμε προβληματισμούς σχετικά με τη θέση των γεωγραφικών ποικιλιών στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και ασχολούμαστε με κυρίαρχες ιδεολογικές κατασκευές που αντανακλούν προσλήψεις της γλωσσικής ποικιλομορφίας. Επιπλέον, σχολιάζεται η λειτουργία του χιούμορ στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και η αναγκαιότητα εξοικείωσης των μαθητών/τριών με εφαρμογές κριτικού γραμματισμού. Εν συνεχεία, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα, ακολουθεί η ανάλυση των αποσπασμάτων των υπό εξέταση κειμένων, η οποία βασίζεται στους τέσσερις άξονες της ανάλυσης της Στάμου (2011). Τέλος, βάσει του μοντέλου των Πολυγραμματισμών παρουσιάζουμε μία διδακτική πρόταση η οποία αξιοποιεί τον διαφημιστικό λόγο και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών.

  • This dissertation aims at investigating the humorous effect of presenting dialect speakers in mass culture texts. For this purpose, a sociolinguistic analysis of excerpts from selected TV series and commercials was carried out. We chose to analyse these mass culture texts because, on the one hand, their humorous dimension is evident and, on the other hand, they have potential to enrich the teaching process and to cultivate the critical potential of the student audience. In the theoretical basis, we highlight multifaceted concepts about geographical linguistic diversity, we raise concerns about the place of geographical varieties in mass culture texts and we deal with dominant ideological constructions that reflect perceptions of linguistic diversity. In addition, we comment on the function of humour in mass culture texts and the necessity of familiarising students with applications of critical literacy. In order to answer our research questions, we comducted an analysis of the excerpts of the texts under consideration, based on the four axes of Stamou's (2011) analysis. Finally, we present a teaching proposal based on the Multiliteracies model, utilizing the advertising discourse and aiming at developing students' critical linguistic awareness.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές