«Λεκτικός εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον: Πρόταση γλωσσοδιδακτικής παρέμβασης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΔΑΤΣΕΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Μαρία Καμηλάκη
 8. Καμηλάκη, Μαρία | Γκαραβέλας, Κωνσταντίνος | Κανάκης, Κωνσταντίνος
 9. λεκτικός εκφοβισμός, κριτική ανάλυση λόγου, δυσφημισμός, ταυτότητες, ετερότητα
 10. ΑΔΕ61 Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς
 11. 1
 12. 27
 13. 9
  • Η βία, λεκτική ή/και σωματική, αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο που εκδηλώνεται και στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο εκφοβισμός, αν και εμφανίζεται πολύ συχνά στο σχολικό περιβάλλον, δεν αφορά μόνο τα άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς εκφοβιστικές συμπεριφορές δέχονται και τα ενήλικα άτομα. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο θεματοποίησης ανάλογων συμπεριφορών και έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης, προκειμένου τα αποτελέσματα του εκφοβισμού να μην τραυματίσουν τα άτομα, προκαλώντας μακροπρόθεσμες συνέπειες.

   Η συγκεκριμένη εργασία πρόκειται αρχικά να κάνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση των μελετών για τον σχολικό γενικά και τον λεκτικό εκφοβισμό, ειδικότερα. Στη συνέχεια, ο λεκτικός εκφοβισμός προσεγγίζεται μέσω της κριτικής ανάλυσης λόγου, εστιάζοντας σε μια μελέτη-περίπτωσης. Τα δεδομένα έχουν συλλεγεί από έρευνα που έκανα σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν αναλυθεί βάσει της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης του Fairclough και της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday. Κύριος στόχος μέσα από την ανάλυση του απομαγνητοφωνημένου λόγου των παιδιών είναι η σύνδεση του μικρο-επιπέδου των γλωσσικών επιλογών των παιδιών, με το μεσο-επίπεδο των πρακτικών λόγου και το μακρο-επίπεδο, τις διάφορες απόψεις και αντιλήψεις σε ευρεία κοινωνική κυκλοφορία που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.

  • Violence, verbal and/or physical, forms a diachronic phenomenon also manifested in contemporary societies. Bullying, although often occurring in the school environment, does not only concern young people, as bullying behavior also affects adults. Still, the educational system is the par excellence place for addressing such phenomena and for early and effective intervention, so that the effects of bullying do not traumatize individuals, causing long-term consequences.

   This paper reviews studies on bullying in general and verbal bullying in particular. Verbal bullying is then approached through critical discourse analysis, focusing on a case-study. The data have been collected through an experiential intervention that I conducted in a secondary school and have been analyzed using Fairclough's socio-cultural approach and Halliday's Systemic Functional Grammar. The main aim, through analyzing the children's transcripts, is to connect the micro-level of language choices, with the meso-level of discourse practices, and the macro-level of various opinions and perceptions in broad social circulation, related to the topic under consideration.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές