Αυτοαξιολογικές και ετεροαξιολογικές στάσεις απέναντι στη Λεσβιακή διάλεκτο: Μια αντιπαραβολική ανάλυση

Self-evaluative and hetero-evaluative attitudes towards the Lesbian dialect: A comparative analysis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΣΟΚΑΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 160
 7. Ασημάκης Φλιάτουρας
 8. Ασημάκης Φλιάτουρας, Γεωργία Κατσούδα
 9. Γλωσσικές ποικιλίες, λεσβιακή διάλεκτος, γλωσσικές στάσεις ομιλητών
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 2
 12. 48
 13. 4
 14. Πίνακες, Γραφήματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση των αυτοαξιολογικών και ετεροαξιολογικών στάσεων απέναντι στη λεσβιακή διάλεκτο με δείγμα τους κατοίκους της Λέσβου και τους κατοίκους της Αθήνας, με ή χωρίς καταγωγή από το νησί. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι γλωσσικές ποικιλίες και η δημιουργία της κοινής, αναλύονται οι στάσεις των ανθρώπων απέναντι σε ιδιώματα και διαλέκτους, καθώς και οι στάσεις των ΜΜΕ και του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον, έχοντας γνώση της υποχώρησης των γλωσσικών ποικιλιών, εξετάζονται τα αίτιας συρρίκνωσης. Το τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρος αφιερώνεται στα βόρεια ιδιώματα και κυρίως στη λεσβιακή διάλεκτο, στα χαρακτηριστικά της και σε προηγούμενες έρευνες για τις στάσεις απέναντι σ’ αυτή.

   Στη συνέχεια παρατίθεται το εμπειρικό μέρος της έρευνας. Στην έρευνα συμμετείχαν 327 άτομα (101 από τα χωριά της Λέσβου, 36 από τη Μυτιλήνη, 128 από την Αθήνα με καταγωγή από τη Λέσβο και 62 χωρίς καταγωγή) από 16-81 χρονών. Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που εξέταζε τις στάσεις απέναντι στη λεσβιακή διάλεκτο, καθώς και τη χρήση της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες εκφράζουν θετικές στάσεις απέναντι στη λεσβιακή διάλεκτο και τη θεωρούν ίση σε σχέση με τη ΚΝΕ. Από το σύνολο των αποτελεσμάτων παρατηρείται ότι οι Αθηναίοι είναι πιο θετικοί συγκριτικά με τους Λέσβιους, και ιδιαίτερα με τους κατοίκους της πόλης. Ακόμα, οι συμμετέχοντες παρά τη θετική τους στάση, τη θεωρούν ακατάλληλο μέσο επικοινωνίας για επίσημους χώρους, και μάλιστα οι κάτοικοι της Λέσβου δεν τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική.

  • The present research aims to investigate the self-evaluative and hetero-evaluative attitudes towards the Lesbian dialect with a sample of residents of Lesvos and residents of Athens with or without ancestry from the island. The paper is divided in two parts. In the first part, the theoretical part, previous research is reviewed. Specifically, the linguistic varieties and the creation of Koine are mentioned, people's attitudes towards idioms and dialects are analyzed, as well as the attitudes of the media and the educational system. In addition, by knowing that dialects are in decline, the reasons why are examined. The last chapter of the theoretical part is reserved for northern idioms; especially the Lesbian dialect, its characteristics and previous research on attitudes towards it.

   After the theoretical part, the empirical part is set out. 327 people (101 from the villages of Lesvos, 36 from Mytilini, 128 from Athens with Lesbian ancestry and 62 without) aged 16-81 participated in the survey. A questionnaire was created and used to collect data, which examined attitudes towards the Lesbian dialect and its use. According to the results of the survey, the participants expressed positive attitudes towards the Lesbian dialect and considered it equal to Koine. The results show that Athenians are more positive towards the dialect compared to Lesbians, and especially to Lesbians residing in the city. Still, despite their positive attitude, participants consider it an inappropriate means of communication for official places, and even the residents of Lesvos do not consider it particularly important.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές