Η διαγλωσσικότητα στην πράξη: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση δύο φιλολογικών μαθημάτων

Translanguaging in practice: Designing, application and assessment of two philological courses (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. Κάντζου Βασιλική
 8. Κάντζου Βασιλική, Ανδρουλάκης Γεώργιος, Ξυδόπουλος Γεώργιος
 9. Διαγλωσσικότητα, Σχεδιασμός Μαθημάτων, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μετατόπιση
 10. Σύγχρονες τάσεις της γλωσσόλογίας για εκπαιδευτικο΄ύς, ΑΔΕ 70 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση
 11. 4
 12. 29
 13. 29
 14. Περιλαμβάνει εικόνες και πίνακες
  • Η διδασκαλία δίγλωσσων παιδιών στα ελληνικά σχολεία είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα. Ως εκπαιδευτικός και έχοντας δουλέψει σε σχολεία με δίγλωσσους μαθητές διαπιστώνω πως οι μαθητές αυτοί περιθωριοποιούνται και απομονώνονται από το σύνολο. Από τη μια το ενδιαφέρον μου για αυτά τα παιδιά και από την άλλη η επαφή μου με την ενότητα του μεταπτυχιακού για την πολυγλωσσία και την γλωσσική εκπαίδευση, μου έδωσαν το κίνητρο για την εκπόνηση της έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα.


   Η παρούσα εργασία σκοπεύει στη διερεύνηση των προκλήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών διαγλωσσικότητας. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί ο στόχος της διερεύνησης θα εφαρμοστεί ο σχεδιασμός, η προσαρμογή φιλολογικών μαθημάτων, καθώς και η εφαρμογή τους από εκπαιδευτικούς ενός τυπικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για να διερευνηθεί το ζήτημα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας, ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι ενήμεροι όσον αφορά στις παιδαγωγικές αρχές, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση αντίστοιχων μαθημάτων που διέπουν τον όρο της διαγλωσσικότητας. Συγκεκριμένα, θα προηγηθούν προσωπικές συνεντεύξεις με ένα δείγμα αποτελούμενο από τρεις εκπαιδευτικούς φιλολόγους της συγκεκριμένης σχολικής δομής.


   Βασιζόμενη στις αρχές της διαγλωσσικότητας και με σύμμαχο τον οδηγό διαγλωσσικότητας του CUNY-NYSIEB (City University of New York New York - State Initiative on Emergent Bilinguals/ Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης - Πρωτοβουλία της Νέας Υόρκης για τους Αναδυόμενους Δίγλωσσους), υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων μαθημάτων. Κατ’ επέκταση, ακολούθησε η συνέντευξη πριν από την εφαρμογή των σεναρίων για να καταγραφούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η ενημέρωση των εμπλεκόμενων σχετικά με τον τρόπο που θα εργάζονταν στην τάξη και για τις πρακτικές διαγλωσσικότητας. Στο τέλος, μέσω συνεντεύξεων, καταγράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, οι διαπιστώσεις και οι εντυπώσεις τους από την υλοποίηση ενός διαγλωσσικού μαθήματος, προβλήματα που τυχόν προέκυψαν και τυχόν περιθώρια βελτίωσης των σχεδιασμένων μαθημάτων, γεγονός που υπογραμμίζει και τη σημαντικότητα της έρευνας.

  • Teaching bilingual children in Greek schools is a multi- dimensional issue. As a teacher myself and having worked in schools with bilingual students, i realized that these students are marginalized and isolated from the rest of the school community. Having in mind, on the one hand my interest in these children and on the other hand the enlightening contact with the postgraduate module on multilingualism and language education, motivated me to conduct a research on this topic.


   This dissertation aims to explore the challenges that arise during the implementation of translanguaging pedagogical strategies. In particular, in order to achieve the aim of the research, the design, the adaptation of literature lessons and their implementation will be applied by teachers of a typical secondary school. In order to investigate this issue, a qualitative research method will take place, to clarify whether the school teachers are aware of the pedagogical principles, the design and the implementation, concerning the term translanguaging. Specifically, personal interviews will be conducted with a sample of three literature teachers from this specific school.


   Based on the principles of translanguaging and having as a valuable ally the CUNY – NYSIEB (City University of New York New York - State Initiative on Emergent Bilinguals) translanguaging guide, the design of these specific teaching scenarios was achieved. Subsequently, this was followed by the interviews prior to the implementation of the scenarios in order to record the teachers’ stances and perceptions, then the involved teachers got trained on how they would work in the classroom regarding the use of translanguaging techniques. Finally, with the interviews after the implementation, the opinions, the findings and the impressions of the teachers through the implementation of a translanguaging course, problems and challenges that may have arisen and possible improvements on the planned lessons were documented, which underlines the importance of this dissertation.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές