Ποίηση και Ψηφιακή Αφήγηση: Μια διδακτική παρέμβαση σε μαθητές και μαθήτριες της Β' τάξης Γυμνασίου

Poetry and Digital Storytelling: A Teaching Intervention to Secondary School Students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Μενέλαος Χ. Τζιφόπουλος
 8. Μενέλαος Χ. Τζιφόπουλος | Ευαγγελία Μουλά | Γεωργία Πατερίδου
 9. Ψηφιακή Αφήγηση | Ποίηση | Διδασκαλία Λογοτεχνίας | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ65ΔΕ
 11. 3
 12. 41
 13. 19
  • Η παρούσα εργασία εστιάζεται πρωτίστως σε δύο τομείς, την Ψηφιακή Αφήγηση και την Ποίηση, και αποπειράται τον συνδυασμό τους στον χώρο της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, διερευνά τους τρόπους εμπλουτισμού της διδασκαλίας της ποίησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σύγχρονα μαθησιακά εργαλεία από την ψηφιακή αφήγηση και επιχειρεί να προσδιορίσει πώς και σε ποιον βαθμό η αξιοποίησή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να επηρεάσει ευνοϊκά τη στάση των μαθητών/-τριών απέναντι στο απαιτητικό λογοτεχνικό είδος της ποίησης.

   Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μια θεωρητική πλαισίωση των εννοιών και των χαρακτηριστικών της Ψηφιακής Αφήγησης και της Ποίησης, αντίστοιχα, καθώς και μια εκτενής αναφορά στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

   Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η διδακτική παρέμβαση, που σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε συνολικά 46 μαθητές και μαθήτριες της Β' Γυμνασίου, προσεγγίζοντας ένα corpus 12 ποιημάτων του 20ού αιώνα με κοινή θεματική «Τα ταξίδια» και δίνοντας έμφαση στη δύναμη της εικονοποιίας τους, την οποία οι συμμετέχουσες ομάδες των μαθητών/-τριών ανέδειξαν μέσα από τη δημιουργία σχετικών ψηφιακών αφηγήσεων.

   Τα αποτελέσματα της διδακτικής αυτής παρέμβασης αξιολογήθηκαν μέσω μιας ποιοτικής, κατά βάση, και λιγότερο ποσοτικής ερευνητικής προσέγγισης, και ανέδειξαν την πολλαπλώς  θετική συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στη σύγχρονη διδακτική της ποίησης αλλά και στην καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/-τριες, καθώς και την προοπτική εξίσου επιτυχημένης εφαρμογής της και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα.

  • This paper focuses primarily on two areas, Digital Storytelling and Poetry, and attempts to combine them in the field of Education. In particular, it explores the ways of enriching the teaching of poetry in secondary education with modern learning tools from digital storytelling and attempts to determine how and to what extent their use in the educational process can have a favourable impact on students' attitudes towards the challenging literary genre of poetry.

   The first part of the paper presents a theoretical framing of the concepts and characteristics of Digital Narrative and Poetry, respectively, as well as an extensive reference to the teaching of the subject of Literature in the Secondary School, based on the Curricula of the Institute of Educational Policy.

   The second part of the paper presents the teaching intervention, designed and implemented in the Modern Greek Literature course for a total of 46 students of the second grade, approaching a corpus of 12 20th century poems with a common theme "Journeys" and emphasizing the power of their imagery, which the participating groups of students highlighted through the creation of relevant digital stories.

   The results of this teaching intervention were evaluated through a qualitative, largely, and less quantitative research approach, and highlighted the multiply positive contribution of digital storytelling to contemporary poetry teaching and the cultivation of a variety of skills in students, as well as the potential for its equally successful application in other curricular subjects.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές