Μνήμη και Συγκρότηση του Αστικού Χώρου Μέσα από τη Δράση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (1927-2023). Πρόταση: «Ψηφιακές Πλατφόρμες, Διαδικτυακές Πύλες & Αποθετήριο Δημόσιας Ιστορίας

Memory and Formation of Urban Space Through Action of the Pontic Studies Committee (1927-2023). Proposal: Creation of Digital Inventory & Applications "Digital Platforms, Portals & Repository of Public History (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΑΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ
 8. κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ - κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΑΣ - κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
 9. Μνήμη, ποντιακή ταυτότητα, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
 10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
 11. 1
 12. 70
 13. 19
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, Τοπογραφικά - Πολεοδομικά σχέδια
  • Το ζήτημα της μνήμης και η συγκρότηση του αστικού χώρου, αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες ένα αντικείμενο έρευνας, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Ειδικότερα το ζήτημα της προσφυγικής μνήμης και της ταυτότητας, καθώς επίσης και η αλληλεπίδραση τους με το χωρικό αστικό περιβάλλον, αποτελούν ένα ερευνητικό πεδίο που βρίσκεται ακόμη σε πρωτόλειο στάδιο.

   Η παρούσα εργασία με σημείο αναφοράς τα προαναφερόμενα, επιδιώκει να διερευνήσει τις δράσεις της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, προβαίνοντας σε μία εκτενή καταγραφή και ερμηνεία του συνόλου των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τον συγκεκριμένο προσφυγικό σύλλογο.

   Για τη διενέργεια της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας έγινε χρήση ποιοτικής έρευνας και χρησιμοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία η ημιδομημένη συνέντευξη και η παρατήρηση. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το πρωτογενές υλικό που αφορούσε με ΕΜΠ, με την οποία ερευνητής ήρθε σε επαφή στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας.

   Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η μελέτη περίπτωσης που διερευνήθηκε αποτελεί βασικό παράγοντα ανάδειξης της ποντιακής μνήμης, της ποντιακής ταυτότητας και γενικότερα της ποντιακής παράδοσης και του κληρονομούμενου πολιτιστικού κεφαλαίου των Ποντίων. Το ιστορικό, επιστημονικό, γλωσσολογικό, λαογραφικό και πολιτιστικό πεδίο του προαναφερόμενου προσφυγικού συλλόγου, αποτελεί σημείο αναφοράς για την διατήρηση της προσφυγικής μνήμης και ταυτότητας, συμβάλλοντας στην χωρική αποτύπωση της ελληνικής προσφυγικής ταυτότητας στον αστικό χώρο. Η χρήση της τεχνολογίας επίσης μέσα από την πρόταση που παρατίθεται καταδεικνύει πως μπορεί να αξιοποιηθεί η δημόσια ιστορία στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής.

   Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες σε σχέση με το μελετώμενο αντικείμενο, συνιστάται η διενέργεια ευρύτερων ερευνών που να εστιάζουν στο ρόλο που διαδραματίζουν οι προσφυγικοί σύλλογοι, σε συνάρτηση με τη μνήμη, την ταυτότητα και τον αστικό χώρο, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πληρέστερη οπτική για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι προσφυγικοί σύλλογοί, ως φορείς, μνήμης, ταυτότητας και χωρικής υπόμνησης των χαμένων πατρίδων.

  • The question of memory and the formation of the urban space have been a subject of research in recent decades, which has attracted the interest of the scientific community. In particular, the issue of refugee memory and identity, as well as their interaction with the spatial urban environment, constitute a research field that is still in its infancy.

   The present paper, with reference to the, seeks to investigate the actions of the Committee of Pontic Studies, proceeding to an extensive recording and interpretation of all the relevant information concerning the specific refugee association.

   In order to carry out this postgraduate thesis, qualitative research is used, and semi- structured interview and observation were used as research tools. A sample of the research was the primary material related to the Refugee Study Committee, with which the researcher came into contact in the context of the field research.

   The results of the research showed that the investigated case study is a key factor in highlighting the Pontic memory, the Pontic identity and in general the Pontic tradition and the inherited cultural capital of the Pontians. The historical, scientific, linguistic, folklore and cultural field of the above-mentioned refugee association is a point of reference for the preservation of refugee memory and identity, contributing to the spatial imprinting of the Greek refugee identity in the urban space.

   Considering that there is not much research in relation to the studied object, it is recommended to carry out wider research that focuses on the role played by refugee associations, in relation to memory, identity and urban space, in an attempt to create a more complete perspective on the role played by refugee associations as bearers of memory, identity and spatial reminder of lost homelands.


 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές