Η αναπαραγωγή των γλωσσικών μύθων για την ιστορία των γλωσσών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η περίπτωση του Facebook

The reproduction of language myths about the history of of languages in Social Media: The case of Facebook (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΙΑ ΧΑΤΖΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Νικόλαος Λαβιδας
 8. Νικόλαος Λαβίδας | Ευγενία Μαγουλά | Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 9. Διαχρονία της γλώσσας | Γλωσσική αλλαγή | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Facebook | Γλωσσικός μύθος
 10. Σύγχρονες Τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ52: Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο
 11. 1
 12. 19
 13. 16
 14. Περιλαμβάνει 25 γραφήματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αναπαραγωγή των γλωσσικών μύθων που αφορούν την ιστορία των γλωσσών και κυρίως της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιδιαίτερα μέσα από το Facebook. Στόχος της είναι, αφού παρουσιάσει τους γλωσσικούς μύθους, που σχετίζονται με την αλλαγή των γλωσσών, να εξετάσει την αναπαραγωγή τους από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιδιαίτερα από το Facebook. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, αρχικά, παρουσιάζονται οι νέοι τρόποι επικοινωνίας στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανάπτυξης και ο τρόπος που χρησιμοποιείται η γλώσσα στις πλατφόρμες της ψηφιακής επικοινωνίας. Δίνονται τα γενικά γλωσσικά χαρακτηριστικά του Facebook και αποτυπώνονται οι ιδεολογίες και οι στάσεις που εμφανίζονται σε αυτό. Ακολούθως, αναλύεται η έννοια της διαχρονίας της γλώσσας και των γλωσσικών μύθων. Επίσης, προσεγγίζεται ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ιδιαίτερα του Facebook στην αναπαραγωγή των μύθων μέσω της ιδιαίτερης απήχησης που έχουν στο κοινό. Στο ερευνητικό μέρος, αναλύονται ποιοτικά τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Αναλύονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και εξάγονται τα συμπεράσματα που ανακύπτουν μέσα από την έρευνα σε συνδυασμό με αποτελέσματα προηγούμενων μελετών.

  • This work deals with the reproduction of language myths concerning the history of languages and mainly the Greek language through Social Media and especially through Facebook. The goal of the MA Thesis is, after presenting language myths, related to language change, to examine the reproduction of language myths by the Social Media and especially by Facebook. In the theoretical part of my MA dissertation, I present the new ways of communication in the context of technological development and the way language is used in digital communication platforms. I discuss the general linguistic characteristics of Facebook as well as the ideologies and attitudes displayed in it. Subsequently, the concept of the diachrony of language and of language myths is analyzed. Moreover, I approach, the role of Social Media and especially Facebook in the reproduction of myths on the basis of the particular impact language myths have on the society. In the research part, I present a qualitative analysis of the data gathered through an electronic questionnaire. I analyze the results of the research and the conclusions arising from the study in combination with previous studies.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές