Λογοτεχνία και τοπική ιστορία: η συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στη διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Literature and local history: the contribution of digital storytelling to exploring the relationship between them (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΓΙΠΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Ευαγγελία Μουλά
 8. Ευαγγελία Μουλά | Σωτηρία Καλασαρίδου | Ευριπίδης Γαραντούδης
 9. Λογοτεχνία | Τοπική ιστορία | Ψηφιακή Αφήγηση | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Podcast
 10. Δημιουργική Γραφή/ΔΓΡ63
 11. 3
 12. 43
 13. 26
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σύνδεση Λογοτεχνίας και τοπικής ιστορίας, καθώς και τη συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης στην εξέταση της μεταξύ τους σχέσης. Στο θεωρητικό μέρος επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση της Ψηφιακής Αφήγησης, η αξιοποίησή της στη Λογοτεχνία και την Ιστορία και τα οφέλη που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται παρέμβαση στο πλαίσιο της οποίας διδάχθηκε αυτοτελές λογοτεχνικό έργο σε Β’ τάξη Λυκείου με στόχο, μέσω της συνδρομής των ψηφιακών μέσων, να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με την τοπική ιστορία. Ακολουθεί αξιολόγηση των Ψηφιακών Ιστοριών (podcast, εξώφυλλα εφημερίδων) μέσω εφαρμογής αναλυτικής ρουμπρίκας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς και τα συμπεράσματα.

  • The present thesis discusses the connection between Literature and local history, as well as the contribution of Digital Storytelling to the examination of the relationship between them. The theoretical part attempts the conceptual approach of Digital Storytelling, its utilization in Literature and History and the resulting benefits for the participants. The research part presents an intervention in the context of which integral literary work was taught in the second grade of High School with the aim of familiarizing students with local history through the help of digital media. This is followed by an evaluation of Digital Stories (podcasts, newspaper covers) through the application of an analytic rubric. Finally, the results obtained from this application are presented, as well as the conclusions.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές