Αναπαραστάσεις των δυστυχημάτων στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας και η διδακτική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του Κριτικού Γραμματισμού

Representations of the accidents in Mass culture texts and their teaching use in the context of critical literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 8. Πατρώνα Μαριάνθη, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. κριτική ανάλυση λόγου, κείμενα μαζικής κουλτούρας, κριτικός γραμματισμός, μοντέλο πολυγραμματισμών
 10. Κριτικός Γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα, ΑΔΕ 71
 11. 7
 12. 43
 13. 18
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να αναλύσουμε επτά κείμενα μαζικής κουλτούρας που αντλούνται από έγκριτες ψηφιακές πηγές. Το θέμα που πραγματευόμαστε αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων στην κοιλάδα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023 με τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια 57 συμπολιτών μας, κυρίως νεαρής ηλικίας. Θα εστιάσουμε στους γλωσσικούς μηχανισμούς κάθε κειμένου με σκοπό να αναδειχθούν τα υπόρρητα ιδεολογικά νοήματα σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο της παραγωγής των κειμένων.

   Στόχος μας είναι να δείξουμε τη διαφορετική θέαση της κοινωνικής πραγματικότητας, όπως αυτή πραγματώνεται γλωσσικά και οπτικά από τους συγγραφείς, ως προς την αιτιότητα της σύγκρουσης των τρένων και την επίρριψη της ευθύνης σε πρόσωπα ή θεσμούς.

   Επιπλέον, τα κείμενα της εν λόγω εργασίας προτείνονται να αξιοποιηθούν στην σχολική τάξη εμπλουτίζοντας το διδακτικό υλικό με πολυτροπικά κείμενα που αφορούν τα δυστυχήματα. Η διδακτική πρόταση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών (New London, 1996) με στόχο οι μαθητές / τριες να καλλιεργήσουν τη γλωσσική κριτική επίγνωση. Με αυτό το εφόδιο οι εκπαιδευόμενοι / νες μπορούν να σταθούν κριτικά, ως αυριανοί ενεργοί πολίτες, απέναντι στα κείμενα μαζικής κουλτούρας που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την άποψη της κοινής γνώμης σε επίκαιρα θέματα.

  • In this paper we attempt to analyze seven popular culture texts drawn from auhtoritative digital sources. The issue we are dealing with concerns the collision of the two trains in the valley of Tembo on February 28, 2023 with the tragic result of the loss of 57 of our fellow citizens, mostly young people. We will focus on the linguistic mechanisms of each text with the aim of highlightning the underlying ideological meanings in relation to the wider socio – cultural context of the production of the texts. Our goal is to show the different view of social reality, as it is realized linguistically and visually by the authors, in terms of the causality of the train collision and the attribution of responsibility to individuals or instituitions. Moreover, the texts of the work are proposed to be used in the school classroom, enriching the teaching material with multimodal texts that refer to accidents. The teaching proposal was carried out in the context of the pedagogy of multiliteracies with the aim of students cultivating linguistic critical awareness. With this equipment, the trainees can stand critically, as tomorrow's active citizens, towards the texts of mass culture that influence and shape the opinion of the common view on current issues.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές