Ιστορική εκπαίδευση και Μουσεία : Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων αξιοποιώντας το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

History teaching and Museums: A teaching program for the Kalavrytan Holocaust through Municipal Museum of the Kalavritan Holocaust (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. Βλαχάκη Μαρία
 8. Κατσαρίδου Αργυρή | Συριάτου Αθηνά
 9. Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα | μουσειακή εκπαίδευση | τοπική ιστορία | μετασχηματισμός στάσεων μαθητών | εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 10. Ιστορία και Εκπαίδευση/ΔΙΣ53
 11. 2
 12. 27
 13. 43
 14. Περιλαμβάνει εικόνες ,σχήματα, πίνακες, ερωτηματολόγια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιοποίηση του μουσειακού περιβάλλοντος του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος για τη διδασκαλία των γεγονότων σχετικά με το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων σε μαθητές του Δημοτικού. Το δείγμα έρευνας αποτελούνταν από μαθητές της Στ΄ Δημοτικού που φοιτούσαν σε σχολείο της Πάτρας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Στόχοι της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις για τα γεγονότα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και επαγωγικά για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να αναπτύξουν οικουμενικές και πανανθρώπινες αξίες όπως ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός, να καλλιεργηθεί ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίηση και να εξεταστεί η επίδραση της μουσειακής εκπαίδευσης για την προσέγγιση δύσκολων κι ευαίσθητων ιστορικών θεμάτων όπως το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στα παιδιά για την εξακρίβωση των γνώσεων τους. Επίσης, έγιναν δράσεις με φύλλα εργασίας πριν την επίσκεψη στο μουσείο αλλά και μετά προκειμένου να μελετηθεί η επίδρασή της. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι με την παρούσα διδακτική προσέγγιση τα οφέλη τα οποία αποκόμισαν οι μαθητές ήταν καταρχάς γνωστικά και συγκεκριμένα η απόκτηση ιστορικών γνώσεων για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή, τη ζωή κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα την προπολεμική περίοδο, το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων καθώς και τη σύνδεσή του με άλλα Ολοκαυτώματα που συνέβησαν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παράλληλα τους δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά, να διερευνήσουν τα ιστορικά γεγονότα και τις πτυχές τους. Λειτούργησαν συνεργατικά, σε δημοκρατικό πλαίσιο όπου υπήρχε ανταλλαγή απόψεων και σεβασμός του άλλου. Άλλα οφέλη ήταν η ανάπτυξη ενσυναίσθησης και κριτικής σκέψης καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών όπως ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός του «άλλου». Τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε έδειξαν ότι τα μουσεία μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην προσέγγιση τέτοιων ευαίσθητων ιστορικών θεμάτων.


  • The current research is about the use of the Municipal Museum of the Kalavrytan Holocaust for the teaching of the events related to the Kalavryta Holocaust to elementary school students. The research sample consisted of 6th grade students attending a school in Patras and was carried out through the history lesson. The objectives of the didactic approach were for the students to acquire historical knowledge about the events of the Kalavrytan Holocaust and the Second World War, to develop universal and universal values such as peace, freedom, justice, dignity, equality, solidarity, respect, to cultivate empathy and awareness and to examine the effect of museum education in approaching difficult and sensitive historical issues such as the Holocaust of Kalavryta. Questionnaires were distributed to the children to test their knowledge. Actions were also carried out with worksheets before and after the visit to the museum in order to study its effect. The results of the research showed that there were several benefits by the students such as the acquisition of historical knowledge about the Second World War, the Occupation, life in the past and specifically the pre-war period, the Holocaust of Kalavryta as well as its connection with other Holocausts that occurred in Greece and Europe. Moreover, they were given the opportunity to participate actively, to investigate the historical events and their aspects. They worked cooperatively, in a democratic context where there was an exchange of opinions and respect for each other. Other benefits were the development of empathy and critical thinking as well as raising awareness of universal values such as peace, freedom, justice, dignity, equality, solidarity and respect. The results of the educational program implemented showed that museums can work positively in approaching such sensitive historical issues.


 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές