«Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση: Ενίσχυση Γνωστικών και Κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με ήπια έως μέτρια Νοητική καθυστέρηση μέσω της δημιουργίας Ψηφιακής Ιστορίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Ά Γυμνασίου»

"Digital Storytelling and Education: enhancing cognitive and social skills in children with mild to moderate mental retardation through the creation of a Digital Story in the course of Modern Greek Language in the first grade" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ
 8. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ | ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
 9. Εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση, ψηφιακή αφήγηση, νοητική καθυστέρηση, γνωστικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες | Alternative educational proposal, digital storytelling, mental retardation, cognitive skills, social skills
 10. Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση / ΔΓΡ63
 11. 3
 12. 65
 13. 76
 14. Περιλαμβάνει παραρτήματα, εικόνες, γραφήματα
  • Η παρούσα μελέτη διερευνά την ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών με ήπια έως μέτρια νοητική καθυστέρηση που φοιτούν στην Ά Γυμνασίου μέσα από την δημιουργία μίας ψηφιακής ιστορίας στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για μία εναλλακτική εκπαιδευτική πρόταση που ενσωματώνει την συνεργατική διδασκαλία και υιοθετεί πληθώρα μεθόδων και στρατηγικών οι οποίες ενδείκνυνται για την διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες. Αρχικά επιχειρείται η θεωρητική τεκμηρίωση της ενίσχυσης των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης και αποσαφηνίζεται η έννοια της νοητικής καθυστέρησης. Κατόπιν, αναλύεται η αξία της αξιοποίησης του μύθου, της διασκευής και του παραμυθιού στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Στο ερευνητικό μέρος αναπτύσσονται τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, δηλαδή, η διδασκαλία του μύθου με παραδοσιακό τρόπο και κατόπιν η διασκευή του μύθου, η εικονογράφηση και ψηφιοποίηση της ιστορίας από τους μαθητές. Διεξήχθη διττή εξατομικευμένη προφορική αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων τόσο με την ολοκλήρωση της παραδοσιακής όσο και της ψηφιακής προσέγγισης. Επίσης, η συλλογή δεδομένων έλαβε χώρα με παράλληλη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση αλλά και μέσω μίας τελευταίας προφορικής αξιολόγησης που αφορά την αποτίμηση των μαθητών για την διαδικασία. Ακολουθούν αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις.

  • The present study investigates the enhancement of cognitive and social skills of students with mild to moderate cognitive delay who attend the first grade of high school through the creation of a digital story in the lesson of Modern Greek language. It is an alternative educational proposal that incorporates cooperative teaching and adopts a variety of methods and strategies that are appropriate for teaching students with special educational abilities. Initially, the theoretical documentation of the enhancement of students' cognitive and social skills through the use of digital storytelling is attempted and the concept of mental retardation is clarified. Then, the value of using myth, adaptation and fairy tales in education and special education is analysed. In the research part, the research questions and the methodology followed are developed, namely, teaching the myth in a traditional way and then the adaptation of the myth, illustration and digitization of the story by the students. A dual individualized oral assessment through questioning was conducted by completing both the traditional and digital approaches. Data collection also took place through parallel systematic monitoring and analysis and through a final verbal assessment involving students' evaluation of the process. Results, conclusions and recommendations follow.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές