Διδασκαλία και κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης από αραβόφωνα παιδιά Δημοτικού: μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με καταγωγή από την Αίγυπτο, στη Β' τάξη Δημοτικού Σχολείου σε νησί των Κυκλάδων

Teaching and acquisition of Greek as a second language by Arabic-speaking primary school children: a case study of a student of Egyptian origin, in the 2nd grade of a primary school in a Cycladic island (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 120
 7. Ανδρουλάκης Γεώργιος
 8. Ανδρουλάκης Γεώργιος, Κάντζου Βασιλική
 9. Διδακτική της ελληνικής, Δεύτερη/ ξένη γλώσσα, μέθοδοι διδασκαλίας, αραβόφωνοι πληθυσμοί, διγλωσσία
 10. Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ70
 11. 1
 12. 23
 13. 15
 14. Περιλαμβάνει πίνακες στο παράρτημα
  • Η εισροή μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων να έχει εισχωρήσει και στη χώρα μας. Λόγω της νέας αυτής πραγματικότητας οι μελετητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας της εκάστοτε χώρας υποδοχής. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας από έναν αραβόφωνο μαθητή δημοτικού σχολείου, καθώς οι αραβόφωνοι πληθυσμοί και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας είναι μία πρωτόγνωρη συνθήκη, που δεν έχει διερευνηθεί αρκετά. Για να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκαν εφτά συνεντεύξεις με τις εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που είχε φέτος ο μαθητής, καθώς και με την περσινή του δασκάλα, την περσινή δασκάλα του Τμήματος Υποδοχής και με τον πατέρα του. Επιπρόσθετα, περιγράφονται συνοπτικά κάποιες από τις διδακτικές δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν κατά τη διδακτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα τόσο των συνεντεύξεων όσο και της διδακτικής παρέμβασης που εφαρμόστηκε, έδειξαν ότι ο μαθητής κατάφερε να κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό την ελληνική γλώσσα και ενσωματώθηκε πλήρως στην ομάδα της τάξης του, αναπτύσσοντας ραγδαία την επικοινωνιακή του ευχέρεια.
  • The influx of immigrants and refugees has increased significantly in recent decades, which has also resulted in a large number of immigrants having entered our country. Due to this new reality, scholars have shifted their attention to the process involved in learning the language of the host country in question. This paper attempts to study the acquisition of the Greek language by an Arabic-speaking primary school student since Arabic-speaking populations and the difficulties they face in acquiring the Greek language is an unprecedented condition, which has not been sufficiently explored. In order to answer the research questions that formed the cornerstone of this work, seven interviews were conducted with the teachers of the student's specializations this year as well as with his last year's teacher, last year's Reception Department teacher and his father. Additionally, some of the teaching activities implemented during the teaching intervention are briefly described. The results of both the interviews and the teaching intervention implemented showed that the student managed to master the Greek language to a great extent and was fully integrated into his class group, rapidly developing his communication skills.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές