Μελέτη της συρρίκνωσης της διαλεκτικής ποικιλίας του Πυργίου Χίου

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΝΕ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 3 Αυγούστου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Νικόλαος Λιόσης
 8. Λιόσης Νίκος | Γεωργία Κατσούδα
 9. Τοπικό ιδίωμα του Πυργίου, ιδίωμα, κοινωνική γλωσσική μεταβλητή, διάλεκτος, μεταφραστικό τεστ, γλωσσική συρρίκνωση
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 11. 1
 12. 29
 13. 7
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Τάσεις στην Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου διερευνάται ο βαθμός συρρίκνωσης στη διαλεκτική ποικιλία του Πυργίου της Χίου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία και το φύλο. Αρχικά, στο θεωρητικό μέρος αναλύεται η έννοια της γλώσσας και της γλωσσικής αλλαγής, με έμφαση στους όρους της καθομιλουμένης και πρότυπης γλώσσας. Στη συνέχεια, αφού περιγραφεί η γεωγραφική γλωσσική ποικιλότητα, διευκρινίζονται οι όροι του ιδιώματος και της διαλέκτου. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο του νησιού της Χίου αλλά και του χωριού του Πυργίου, στο οποίο έχει διεξαχθεί και η έρευνα, καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χιακής διαλέκτου σε καθένα από τα γλωσσικά επίπεδα ( μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία και λεξιλόγιο). Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα δεδομένα της έρευνας η οποία διεξήχθη μέσω ενός μεταφραστικού τεστ. Βασικό χαρακτηριστικό του τεστ ήταν η απόδοση φράσεων και λέξεων από τη νέα ελληνική στην πυργούσικη διαλεκτική ποικιλία. Οι φράσεις και λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να εξεταστούν συγκεκριμένα φαινόμενα από κάθε επίπεδο και τα στοιχεία καθενός από αυτά αναλύονται με τη βοήθεια γραφημάτων. Η μελέτη έγινε μετά από ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση όλων των πληροφορητών. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 άτομα, 10 άτομα από καθεμιά από τις ηλικιακές ομάδες και τα αποτελέσματα αυτής έδειξαν ότι υπάρχει μέτρια συρρίκνωση στην πυργούσικη διαλεκτική ποικιλία, το επίπεδο της σύνταξης είναι αυτό που έχει υποχωρήσει περισσότερο και οι άντρες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 30-60 και 61 και άνω ετών τα καταφέρνουν καλύτερα στην απόδοση των διαλεκτικών τύπων.
  • In the present thesis, which was contacted as part of the Postgraduate Program of Studies "Contemporary Trends in Linguistics for Educators" at the Hellenic Open University, the linguistic contraction in the dialectal variety of Pyrgi in Chios is explored in relation to educational level, age and gender. Initially, in the theoretical part, an analysis of language and linguistic change is presented, with an emphasis on the terms "colloquial" and "standard" language. Subsequently, after describing the geographical linguistic diversity, the terms of accent and dialect are clarified. Furthermore, information is provided about the historical and geographical context of the island of Chios and the village of Pyrgi, where the research was conducted, as well as the specific characteristics of the Chios dialect at each the linguistic level (morphology, syntax, phonology and vocabulary). In the research section of the thesis, the data of the study- which was contucted through a translation test- are presented. The main characteristic of the test was the rendering of phrases and words from Modern Greek into the Pyrgi dialectal variety. The phrases and words were used to examine specific phenomena from each are analyzed with the help of graphs. The study was carried out after recording and transcribing all informants. Thirty individuals participated in the research, with ten individuals from each age group. The results of the study indicated a moderate contraction in the Pyrgi dialectal variety, the level of syntax is the one that has declined the most and the men who graduated from secondary and tertiary education, belonging to the age groups of 30-60 and 61 year old and above do better in the performance of dialectal types.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές