Η στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στις νεοελληνικές γεωγραφικές ποικιλίες του Ν. Πρέβεζας. Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού .

The attitude of the educational community towards the modern Greek geographical varieties of Prefecture of Preveza. Proposals for didactic utilization in the applications context of critical literacy. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΕΝΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Κατσούδα, Γεωργία
 8. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 9. Γεωγραφικές ποικιλίες της Πρέβεζας,στάσεις εκπαιδευτικών, στάσεις μαθητών, γλωσσική ποικιλία, σχολικό πλαίσιο, ενσωμάτωση γεωγραφικών διαλέκτων, διδασκαλία γλωσσικών ποικιλιών, διδακτικό σενάριο | κριτικός γραμματισμός
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)/Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση (ΑΔΕ62),Κριτικός προγραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα (ADE71)
 11. 3
 12. 93
 13. 3
 14. Περιλαμβάνει 44 γραφήματα, 7 πίνακες και 2 χάρτες
  • Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στη χρήση των ελληνικών γεωγραφικών ποικιλιών του Ν.Πρέβεζας στο χώρο του σχολείου . Στην έρευνα έλαβαν μέρος 51 εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία της περιοχής της Πρέβεζας και 62 μαθητές από τρία σχολεία της πόλης της Πρέβεζας. Για τη συλλογή των δεδομένων συγκροτήθηκαν δυο ερωτηματολόγια, στα οποία περιλαμβάνονταν ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα αποτελέσματα των οποίων αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά μέσω googleforms. Αρχικά επισημάνθηκαν κάποια βασικά γνωρίσματα της διαλεκτικής ποικιλίας της Πρέβεζας σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό επίπεδο καθώς και στο λεξιλόγιο, στοιχεία που την κατατάσσουν στις βόρειες ποικιλίες της κοινής νεοελληνικής και διαπιστώθηκε ο μικρός βαθμός απόκλισης από την τελευταία. Έπειτα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε την εμφανή αμηχανία διδασκόντων και διδασκομένων σε σχέση με τη χρήση του ιδιώματος στο σχολείο, καθώς οι στάσεις και των δυο πλευρών είναι μάλλον θετικές. Έτσι, απ’ τη μια, οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι τη διαλεκτική ποικιλία στο σχολικό περιβάλλον ούτε προτρέπουν τους μαθητές να την αξιοποιούν, υποστηρίζοντας πως διδάσκεται η κοινή νεοελληνική στο σχολείο και σ’ αυτή είναι γραμμένα τα σχολικά εγχειρίδια. Αντίστοιχα οι μαθητές ενώ δεν χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους την τοπική γεωγραφική ποικιλία, έχουν θετική στάση  αναφορικά με τη χρήση της τοπικής γεωγραφικής ποικιλίας στο σχολείο και δε συσχετίζουν τη σχολική επίδοση και την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη με την πρότυπη διαλεκτική ποικιλία.. Ωστόσο, και οι δυο ομάδες του δείγματος φάνηκαν να προκρίνουν τη χρήση του σε ανεπίσημα επικοινωνιακά περιβάλλοντα-εκτός σχολικής τάξης οι εκπαιδευτικοί, στον προφορικό λόγο γενικά οι μαθητές-ενώ δεν θεωρούν κατάλληλη τη χρήση του στον γραπτό λόγο. Από την άλλη, τόσο οι διδάσκοντες όσο και τα παιδιά τάχθηκαν υπέρ της ισοτιμίας της γεωγραφικής ποικιλίας της Πρέβεζας με την πρότυπη. Τέλος, σχεδιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο, που προορίζεται για την Ά τάξη του Λυκείου, με στόχο την ένταξη της γεωγραφικής ποικιλίας της Πρέβεζας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καλλιέργεια του κριτικού εγγραμματισμού των μαθητών.

   .

  • The present study examines the attitude of the educational community towards the use of the Greek geographical varieties of Preveza in the school. 51 teachers from all schools in the Preveza area and 62 students from three schools in the city of Preveza took part in the survey. To collect the data, two questionnaires were created, which included open and closed type questions, the results of which were analyzed qualitatively and quantitatively through googleforms. Initially, some basic features of the dialectal variety of Preveza were highlighted at the phonological, morphological, syntactic level as well as in the vocabulary, elements that classify it among the northern varieties of common modern Greek, and the small degree of deviation from the latter was noted. Then, the analysis of the results showed the obvious embarrassment of teachers and students in relation to the use of the idiom in school, as the attitudes of both sides are rather positive. Thus, on the one hand, teachers avoid using the dialectal variety themselves in the school environment, nor do they urge students to make use of it, arguing that common modern Greek is taught at school and school textbooks are written in it. Accordingly, while the majority of students do not use the local geographic variety, they have a positive attitude regarding the use of the local geographic variety at school and do not associate school performance and economic, social and professional development with the standard dialect variety. However, both groups of the sample seemed to favor its use in informal communication environments - outside the school classroom by teachers, in oral speech in general by students - while they do not consider its use in written speech appropriate. On the other hand, both the teachers and the children were in favor of the parity of the geographical variety of Preveza with the model. Finally, a teaching scenario was designed, intended for the 1st grade of the Lyceum, with the aim of integrating the geographical diversity of Preveza into the educational process and cultivating students' critical literacy.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές