Διερεύνηση στάσεων των γονέων απέναντι στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Investigating parents' attitudes towards German language teaching in secondary education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. Χριστίνα Μαλιγκούδη
 8. Γεώργιος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Ξυδόπουλος
 9. Πολυγλωσσία, ξένες γλώσσες, γερμανική γλώσσα, β’ ξένη γλώσσα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στάσεις γονέων
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση/ΑΔΕ70
 11. 2
 12. 44
 13. 22
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες
  • Η πολυγλωσσία και η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελούν δύο πολύ σημαντικά θέματα για τον σύγχρονο κόσμο. Σε έναν κόσμο όπου οι αποστάσεις μικραίνουν και οι χώρες συνδέονται με πολλούς και γρήγορους τρόπους, η ικανότητα να επικοινωνεί κάποιος σε πολλές γλώσσες γίνεται απαραίτητη. Από την άλλη πλευρά, η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε νέες γλωσσικές δεξιότητες και εμπλουτίζουμε τον πνευματικό και πολιτισμικό μας ορίζοντα.

   Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της πολυγλωσσίας, της διγλωσσίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα καθώς και τον τρόπο ένταξής τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική αναφέρεται στις στρατηγικές και στις πρακτικές που εφαρμόζονται σε επίπεδο κράτους ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Μια ορθή ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική προάγει την εκμάθηση των ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία και δίνει την ευκαιρία για την εκμάθηση πολλών και ποικίλων γλωσσών.

   Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η γερμανική γλώσσα διδάσκεται ως β’ ξένη γλώσσα και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την Ε’ δημοτικού τη γερμανική γλώσσα με υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τους γονείς. Επομένως, οι γονείς παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και έχουν έναν μεγάλο λόγο για τη συνέχιση ή μη της εκμάθησής της. Η έρευνα προσανατολίζεται στην διερεύνηση των στάσεων και των προσδοκιών των γονέων απέναντι στην ένταξη της γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

   Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται την εκμάθηση ξένων γλωσσών ως σημαντική για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών τους, ενώ οι στάσεις τους μπορεί να διαφέρουν και να επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομική κατάσταση, η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας και οι προσωπικές πεποιθήσεις. Η συνειδητοποίηση των οφελών της εκμάθησης ξένων γλωσσών από τα θεσμικά όργανα του κράτους και κατ’ επέκταση η σωστή και αποδοτική συμπερίληψή τους στην εκπαίδευση, επηρεάζει και την άποψη των γονέων και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και στην προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών.


  • Multilingualism and language learning are two very important issues for the modern world. In a world where distances are getting shorter and countries are connected in many ways, the ability to communicate in many languages becomes essential. On the other hand, language learning is the way in which we acquire new language skills and enrich our intellectual and cultural horizons.

   In this dissertation we examine the importance of multilingualism, bilingualism and foreign language learning in Europe and in Greece and the way of their integration in the Greek educational system. Foreign language education policy refers to the strategies and practices implemented at the level of the state or educational institutions for the promotion of foreign language learning. A “proper” foreign language education policy promotes language learning from a very early age and gives the opportunity to learn many and varied languages.

   In the Greek educational system, German is taught as a second/foreign language at both educational levels. Pupils have the possibility to choose German as a second language from the fifth grade onwards by means of a declaration signed by the parents. Therefore, parents play a very important role in the learning of a foreign language and have a big influence on their children’s future studies. The research is oriented towards investigating parents' attitudes and expectations towards the integration of the German language in secondary education.

   Our results show that, parents perceive language learning as important for their children's personal and professional development and their attitudes may vary and be influenced by many factors, such as the economic situation, the country's educational policy and personal beliefs. The awareness of the benefits of language learning by the state institutions and, consequently, the proper and efficient integration of foreign language learning in education, also influences the parents' views and can help to develop positive attitudes and promote children's language development.


 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.