Η αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και της Ψηφιακής Αφήγησης για την ανάπτυξη της γλώσσας και του ψηφιακού γραμματισμού στο νηπιαγωγείο: Προτεινόμενες δραστηριότητες.

The Use of Creative Writing and Digital Storytelling to Develop Language and Digital Literacy in Kindergarten: Suggested Activities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΕΝΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΒΑΚΑΛΗ, ΑΝΝΑ
 8. Δημιουργική Γραφή | Ψηφιακή Αφήγηση | Γραμματισμός | Γλώσσα | Ψηφιακός Γραμματισμός | Νηπιαγωγείο
 9. Δημιουργική Γραφή/ ΔΓΡ63, Η Ψηφιακή Αφήγηση στην Εκπαίδευση
 10. 58
 11. 30
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να τονίσει τη χρησιμότητα της Δημιουργικής Γραφής και της Ψηφιακής αφήγησης ως δύο καινοτόμα, διδακτικά εργαλεία ήδη από την προσχολική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να αναδείξει την αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη των γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το θεωρητικό, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών όρων. Το πρώτο κεφάλαιο αφιερώνεται στον «Γραμματισμό» και το γνωστικό αντικείμενο της «Γλώσσας». Αναλύεται ο γλωσσικός και αναδυόμενος γραμματισμός κατά την προσχολική ηλικία, εξετάζεται η περιοχή της «Γλώσσας» στα Προγράμματα Σπουδών του 2014 και 2021 για το Νηπιαγωγείο και ο ρόλος της φιλαναγνωσίας στην υποστήριξη της. Το δεύτερο κεφάλαιο επεξεργάζεται τον όρο του «Ψηφιακού Γραμματισμού», παραθέτει τον ορισμό του και εξετάζει την ανάπτυξη του στο Νηπιαγωγείο μέσω των «Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών» (Τ.Π.Ε.) στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Τα δύο επόμενα κεφάλαια επικεντρώνονται στις διδακτικές πρακτικές της Δημιουργικής Γραφής και της Ψηφιακής Αφήγησης και στα πολλαπλά οφέλη που παρέχουν στη μάθηση των μικρών παιδιών. Παράλληλα, εξετάζεται η παρουσία τους στα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό στοιχειών Δημιουργικής Γραφής κυρίως στην περιοχή της «Γλώσσας», καθώς η εργασία δίνει βαρύτητα στην ανάπτυξη του Γλωσσικού Γραμματισμού, ενώ η Ψηφιακή Αφήγηση εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο γνωστικό αντικείμενο των «Τ.Π.Ε.». Ακολουθεί το δημιουργικό μέρος που αποτελείται από δύο ομάδες δραστηριοτήτων. Πρόκειται για δύο ολοκληρωμένες προτάσεις με προτεινόμενες δραστηριότητες για τη δημιουργία ενός βιβλίου από νηπιακή τάξη και τη μετέπειτα μετατροπή του σε ψηφιακή αφήγηση.
  • The aim of this thesis is to highlight the usefulness of Creative Writing and Digital Storytelling as two innovative teaching tools already from preschool education. Specifically, it seeks to highlight their utilization for the development of language and digital skills. In the first part of the paper, the theoretical part, a bibliographic review of the basic terms is carried out. The first chapter is dedicated to “Literacy” and the subject of “Language”. Linguistic and emergent literacy in preschool is analyzed, the areas of “Language” in the 2014 and 2021 Curricula for Kindergarten is examined and the role of “love of reading” (filanagnosia) in its supporting. The second chapter elaborates the term “Digital Literacy”, cites its definition and examines its development in kindergarten through “Information and Communication Technologies” (ICT) in the current Curricula. The next two chapters focus on the teaching practices of Creative Writing and Digital Storytelling and the multiple benefits they provide to young children’s learning. At the same time, their presence in the Kindergarten Curricula is examined. Emphasis is placed on identifying elements of Creative Writing mainly in the areas of “Language”, as the work emphasizes the development of Linguistic Literacy, while Digital Narrative is located to a greater extent in the subject of ICT. Next comes the creative part consisting of two groups of activities. These are two complete proposals with suggested activities for creating a book from a kindergarten class and later transforming it into a digital narrative.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές