«Το χέρι σου λάμπει στη νύχτα, σημαία του κόσμου»: Μήτσος Παπανικολάου, μια σημαντική ποιητική φωνή της γενιάς του ’20.

«Your hand shines through the night, flag of the world»: Mitsos Papanikolaou, a significant poetic voice of the Interwar literary generation. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Σκαρτσή Πολυξένη
 8. Φαλαγκάς Νικόλαος | Πατερίδου Γεωργία
 9. Μήτσος Παπανικολάου | γενιά του ’20 | poète maudit | νεορομαντισμός | νεοσυμβολισμός
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ65
 11. 1
 12. 77
 13. 0
 14. Περιλαμβάνει: Παράρτημα
 15. Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας), Εγχειρίδιο Μελέτης / Βαρελάς Λάμπρος
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή και αφορά τη μελέτη του ποιητικού έργου του Μήτσου Παπανικολάου, ενός εκ των χαρακτηριστικότερων εκπροσώπων της γενιάς του ’20. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας σκιαγραφείται αρχικά το πορτρέτο του ποιητή: δίνονται στοιχεία για τη ζωή του και την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του ως poète maudit. Επίσης, δίνονται πληροφορίες για το ποιητικό του έργο, το οποίο είναι και αντικείμενο της παρούσας εργασίας, και δευτερευόντως το μεταφραστικό, το κριτικό και το πεζογραφικό, και τη σχέση του με τη γενιά του ’20. Στο κύριο μέρος της εργασίας, επιχειρείται μια λεπτομερής ανάλυση της θεματικής του ποιητικού του έργου, αναδεικνύεται η συνομιλία του με το έργο άλλων ποιητών και ταυτόχρονα σχολιάζεται αδρομερώς η ειδολογική του κατάταξη και οι εκφραστικές καινοτομίες. Στο τέλος παρουσιάζονται συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που η προσωπικότητα, η ψυχοσύνθεση και τα αναγνώσματά του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ποιητικού του έργου, ενός έργου «αιρετικού», όπως ήταν και η ίδια του η ζωή. Στο δημιουργικό μέρος επιχειρείται η συγγραφή μικρών διηγημάτων βασισμένων σε μοτίβα που απαντούν στο έργο του Παπανικολάου, καθώς και μια σειρά ποιημάτων à la manière de Παπανικολάου.

  • Τhis thesis was carried out as part of the Postgraduate Studies Program in Creative Writing and undertakes to discuss the poetic work of Mitsos Papanikolaou, one of the distinctive representatives of the so called Interwar literary generation, commonly known as “the 1920 generation”. In the theoretical part, the personality of the poet is firstly portrayed. Biographical evidence is presented that regards both his life, as well as special traits of his personality that classify him as a poète maudit figure. Next, basic information is given as regards his poetic work, on which the thesis focuses, along with the translations, critiques and short-stories he wrote and the relationship with other poets of the same era. The core of the thesis consists of the thorough analysis of the themes apparent in his work and the literary influences he assimilated in his writing; concurrently, comments are made on the literary genre of the poems and the innovative approaches the poet employed. Finally, conclusions are drawn which reflect the ways in which his personality, his temperament and his literary preferences determined his unconventional poetry, which matches his unconventional life. The creative part consists of short stories inspired by themes in his poetry, as well as a number of poems written in line with his poetic style.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές