«Ο ρεαλισμός σε μεταπολεμικούς πεζογράφους της Θεσσαλονίκης: Γιώργος Ιωάννου, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Περικλής Σφυρίδης»

Realism in post-war prose writers of Thessaloniki: Giorgos Ioannou, Dinos Christianopoulos, Periklis Sfyridis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Νίκου, Χρήστος
 8. Νίκου, Χρήστος | Σαμίου , Αντιγόνη | Γαραντούδης, Ευριπίδης
 9. Χριστιανόπουλος, Ιωάννου, Σφυρίδης, ρεαλισμός, ρεαλιστικη πρόζα
 10. Δημιουργική Γραφή/ Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
 11. 119
 12. 54
 13. 1
 14. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας/ Αντιγόνη Βλαβιανού, Γεωργία Γκότση, Κατερίνα Καρακάση, Δημήτρης Καργιώτης, Θεόδωρος Κατσικάρος, Ιουλία Πιπινιά, Δέσποινα Προβατά, Αγγελική Σπυροπούλου
  • Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει την εμφάνιση και την εξέλιξη του ρεαλισμού σε συγκεκριμένους πεζογράφους της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς στη Θεσσαλονίκη. Έχει ακόμα ως δευτερεύον σκοπό, στο εισαγωγικό πρώτο κεφάλαιο, να καταδείξει το πώς η πνευματική ιστορία της πόλης αλλά και η γενικότερη ιστορία της ευνόησαν και συνέτειναν στη ρεαλιστική πρόζα, και μάλιστα την βιωματική, στην απεικόνιση και παρουσίαση της ζωής και των ανθρώπων μέσα απ’ τους τρόπους της. Έτσι, θα δούμε κάποια στοιχεία απ’ το ιστορικό και πνευματικό υπόβαθρο της Θεσσαλονίκης και, στη συνέχεια, το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρουσιάστηκαν τα πρώτα αξιόλογα ρεαλιστικά κείμενα σ’ αυτήν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχικά σε ποιητές, και στη συνέχεια, και στην πεζογραφία, από δημιουργούς της λεγόμενης δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, δηλαδή μέσα στην δεκαετία του εξήντα και αργότερα. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με το έργο των Ντίνου Χριστιανόπουλου, Γιώργου Ιωάννου και Περικλή Σφυρίδη. Θα κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένοι δημιουργοί επέλεξαν τον ρεαλισμό για να εκφραστούν, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτέλεσαν το ιδιαίτερο στίγμα του προσωπικού ρεαλισμού τους, το γιατί τα προέκριναν και τα καλλιέργησαν και ποια ήταν η προσφορά των στοιχείων αυτών στην πνευματική ιστορία της πόλης αλλά και του τόπου.
  • This study aims to present its appearance and evolution of realism in specific prose writers of the second post-war generation in Thessaloniki. It still has as a secondary purpose, in the introductory first chapter, to demonstrate how the spiritual history of the city but also its general history they favored and recommended realistic prose, and even experiential, in depiction and presentation of life and people through its ways. So, we will see some elements from the historical and spiritual background of Thessaloniki and, then, the context in which the first notable realists were presented texts in it immediately after the Second World War, initially to poets, and to continuation, and in prose, by authors of the so-called second post-war generation in the sixties and later. Specifically, we will deal with the work of Dinos Christianopoulos, Giorgos Ioannou and Pericles Sfyridis. We will also understand the reasons that the specific creators chose realism to express themselves, as well as all those elements that made it special mark of their personal realism, why they selected and cultivated them and what was the contribution of these elements to the spiritual history of the city and also of the country.
 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.