Διερεύνηση της διαγλώσσας Ελλήνων μαθητών με πρώτη γλώσσα την ελληνική στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού

Investigation of the interlanguage of Greek students whose native language is Greek in the last grades of Primary School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΨΙΔΟΥ
 8. ΘΩΜΑΗ ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. διαγλώσσα, επικοινωνιακή ικανότητα, πρώτη γλώσσα, γλώσσα-στόχος, γλωσσικά λάθη, προφορικός λόγος.
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση ΑΔΕ70
 11. 3
 12. 21
 13. 27
  • Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών μαθαίνουν ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα την αγγλική, η οποία αποτελεί την κύρια ξένη γλώσσα. Οπότε βασική έννοια στο ταξίδι αυτό της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας αποτελεί η διαγλώσσα, η οποία, όπως εξετάζεται και στη βιβλιογραφία, είναι το γλωσσικό σύστημα που δημιουργούν οι μαθητές στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας-στόχου, καθώς επιχειρούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της γλώσσας-στόχου αλλά συχνά επηρεάζονται από τους κανόνες της πρώτης τους γλώσσας. Συνεπώς, δημιουργείται ένα σύστημα εικασιών και προσωπικών τους κανόνων με βάσει το οποίο παράγουν λόγο στη γλώσσα-στόχο. Ζωτικής σημασίας μέρος αποτελεί να αναλυθεί αρχικά η επικοινωνιακή ικανότητα, καθώς αυτή βάζει τη βάση πάνω στην οποία δομείται αλλά και υφίσταται ο λόγος. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τη διαγλώσσα Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην Πέμπτη και Έκτη τάξη του Δημοτικού. Αρχικά, η εργασία περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της διαγλώσσας και των εννοιών που την περιβάλλουν. Στη συνέχεια διεξήχθη έρευνα σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών χρησιμοποιώντας μια προφορική δραστηριότητα και καταγράφοντας τις απαντήσεις των μαθητών με σκοπό να αναλυθούν τα αποτελέσματα και να διερευνηθεί η διαγλώσσα και κατά πόσο υφίσταται παρεμβολή της πρώτης γλώσσας στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επεξήγηση βασικών εννοιών, όπως είναι η απολίθωση, η υπεργενίκευση και η μεταφορά. Η έρευνα της παρούσας εργασίας επικεντρώθηκε στα λάθη των μαθητών στον προφορικό τους λόγο, τα οποία αναλύθηκαν με βάση την επικοινωνιακή ικανότητα και χωρίστηκαν σε γλωσσικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά λάθη. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμβάλλουν στην κατανόηση των λαθών που πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές, στην προέλευσή τους αλλά και στο γεγονός ότι μπορούν να προβλεφθούν με σκοπό την αποφυγή τους.
  • Learning foreign languages is an important part of the Greek reality, as a large percentage of Greek students learn foreign languages and especially English, which is their main foreign language. Therefore, a key concept in this journey of learning a foreign language is interlanguage, which, as examined in the literature, is the linguistic system that students create in the process of learning the target language, as neither do they even apply the rules of the target language but nor the rules of their first language. Consequently, a system of assumptions and rules is created by which they produce speech in the target language. A vital part is the understanding of communicative competence, as it lays the foundation on which speech is structured and exists. This paper attempts to examine the interlanguage of Greek students, who attend the Fifth and Sixth grade of Primary School. On the one hand, the work includes the bibliographic review of interlanguage and the concepts surrounding it, and, on the other hand, research was conducted in a Foreign Language Center using an oral activity and recording the students' responses in order to analyze the results and investigate interlanguage and whether there is an interference of the mother tongue in the process of learning a foreign language. Particular emphasis was placed on explaining key concepts such as fossilization, overgeneralization, and transfer. The research of this paper focused on the students' errors in their oral language, which were analyzed based on communication skills and divided into linguistic, sociolinguistic and pragmatic errors. The results of the research contribute to the understanding of errors that were committed by the students, their origin and the fact that they can be predicted in order to be avoided.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές