Διδάσκοντας το μάθημα της Ιστορίας αλλιώς: δημιουργία διδακτικού σεναρίου με τη συμβολή της ψηφιακής αφήγησης.

Teaching the history lesson otherwise: creation of a didactic scenario with the contribution of digital storytelling. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Καλασαρίδου, Σωτηρία | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Ψηφιακή αφήγηση, διδακτικό σενάριο, απόψεις εκπαιδευτικών, ιστορία.
 10. Δημιουργική Γραφή/ ΔΓΡ63
 11. 1
 12. 19
 13. 39
 14. Περιλαμβάνει: κόμικς, σχεδιαγράμματα, φύλλα εργασίας.
 15. Σχολείο ανοικτό στην κοινότητα/ Χρηστίδου - Λιοναράκη Σεβαστή.
  • Η παρούσα εργασία εστιάζει σε ζητήματα αφήγησης και ψηφιακής αφήγησης, μέσα από τη διαμόρφωση ενός διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της Ιστορίας. Ειδικότερα, διαμορφώνεται μια διδακτική πρόταση με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών. Στη συνέχεια αυτή η διδακτική πρόταση συζητιέται, μέσα από έναν ποιοτικό ερευνητικό σχεδιασμό, από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέροντας οφέλη, περιορισμούς και τις απόψεις τους για την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

  • This dissertation foccuses on issues of storytelling and digital storytelling, through the formulation of a didactic scenario in the History lesson. In particular, a didactic proposal is formulated with the use of modern digital interactive technologies. This teaching proposal is then discussed, through a qualitative research design, by secondary school teachers, starting benefits, limitations and their views on the use of modern learning tools in the educational process. 

 16. Hellenic Open University
 17. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.