Διακειμενική προσέγγιση του ρόλου της Κλυταιμνήστρας μεταξύ των έργων Ορέστεια του Αισχύλου, Κλυταιμνήστρα ή το Έγκλημα της Γιουρσενάρ, Γράμμα στον Ορέστη & Ο Δείπνος του Καμπανέλλη Συγγραφή Θεατρικού Μονολόγου.

A contextual approach to the role of Clytemnestra between the plays Oresteia by Aeschylus, Clytemnestra or the Crime by Yourcenar, Letter to Orestes & The Supper by Campanelli. Writing of a theatrical monologue. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 02 Αυγούστου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Ιωαννίδης, Γρηγόριος
 8. Ιωαννίδης, Γρηγόριος | Κονδυλάκη, Δήμητρα | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Θέατρο, Κλυταιμνήστρα, Αισχύλος, Καμπανέλλης, Γιουρσενάρ, Iser
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 50
 12. 44
  • Στο πρώτο μέρος της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξετάζεται ο ρόλος της Κλυταιμνήστρας στην τριλογία του Αισχύλου Ορέστεια, στον θεατρικό μονόλογο της Γιουρσενάρ Κλυταιμνήστρα ή το Έγκλημα και στα μονόπρακτα του Καμπανέλλη Γράμμα στον Ορέστη και Ο Δείπνος. Ως εργαλείο ερμηνείας των εξεταζόμενων κειμένων επιλέχθηκε η διακειμενικότητα, επιχειρώντας μέσα από τις αποκλίσεις που παρουσιάζει η Κλυταιμνήστρα από εποχή σε εποχή, να εντοπιστούν τα καινούρια στοιχεία που συνθέτουν τον ρόλο της και οδηγούν σε μία νέα ανάγνωση των έργων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο νευραλγικός ρόλος της Κλυταιμνήστρας του κάθε έργου, ξεχωριστά και εν συγκρίσει, με απώτερο στόχο να αναδειχθεί ο λειτουργικός της ρόλος, ο οποίος δεν την καθιστά μόνο μοχλό προώθησης της δραματικής πλοκής, αλλά και φορέα των ιδεών του εκάστοτε δημιουργού. Με εργαλείο διερεύνησης τη θεωρία της Αισθητικής Ανταπόκρισης του Iser αποσαφηνίζονται οι κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες που διαμόρφωσαν τη σκέψη του Αισχύλου κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, της Γιουρσενάρ και του Καμπανέλλη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, στη βάση των οποίων δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας της κάθε Κλυταιμνήστρας. Επιπρόσθετα, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποίησαν οι συγγραφείς την ιδιοσυγκρασία της Κλυταιμνήστρας,  προκειμένου να οικοδομήσουν τον δικό τους λογοτεχνικό μύθο και να τον αναπροσαρμόσουν με βάση τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής τους, παράγοντας πολλαπλές σημασίες. Ειδικότερα, με σημείο εστίασης το πρόσωπο της Κλυταιμνήστρας, εξετάζεται ενδελεχώς το πώς μέσω της διακειμενικής ανάγνωσης τα έργα αυτά καθίστανται πρωτότυπα. Η διακειμενική εξέταση του εν λόγω χαρακτήρα οδηγεί σε νέες προοπτικές ερμηνείας όχι μόνο ως προς τη συμπεριφορά των ηρώων, αλλά και ως προς τις ιδέες που εμφωλεύουν πίσω από τις λέξεις. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, ακολουθώντας το πλαίσιο ελευθερίας που διέπει τη δημιουργική γραφή, περιλαμβάνει τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού μονολόγου με τίτλο Κλυταιμνήστρα χωρίς… το έγκλημα.

  • The first part of this postgraduate thesis examines the role of Clytemnestra in Aeschylus’ trilogy Oresteia, in Yourcenar’s theatrical monologue Clytemnestra or The Crime and in Kambanelli’s one-act plays Letter to Orestes and The Supper. Intertextuality was chosen as a tool for the interpretation of the texts under examination, attempting through the deviations that Clytemnestra presents from era to era to identify the new elements that compose her role and lead to a new reading of the plays. Specifically, the neuralgic role of the Clytemnestra in each play is presented, both separately and in comparison, with the ultimate aim of highlighting her functional role, which makes her not only a lever that promotes the dramatic plot, but also a carrier of the ideas of each author. Using Iser’s Aesthetic Response Theory as a tool of investigation, the socio-political and ideological conditions that shaped the thought of Aeschylus in the 5th century BC, of Yourcenar and Kambanelli during the 20th century, on the basis of which the character of each Clytemnestra was created, are clarified. In addition, it explores the way in which the writers exploited the temperament of Clytemnestra in order to build their own literary myth and adapt it to the social conditions of their time, producing multiple meanings. In particular, focusing on the person of Clytemnestra, we examine in depth how through intertextual reading these works become original. The intertextual examination of this character leads to new perspectives of interpretation not only in terms of the behavior of the heroes, but also in terms of the ideas that lie behind the words. The second part of the thesis, following the framework of freedom that governs creative writing, involves the writing of a contemporary theatrical monologue entitled Clytemnestra without... the crime.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές