Μορφολογική Ανάλυση των Τοπωνυμίων των Κυκλάδων

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Μιχαήλ Ι. Μαρίνης
 8. Γεωργία Κατσούδα | Ασημάκης Φλιάτουρας
 9. μορφολογική ανάλυση, τοπωνύμια, ονοματολογία, γραμματικά χαρακτηριστικά, γλωσσική επαφή
 10. ΑΔΕ62 "Διάλεκτοι και Γλωσσική Εκπαίδευση"
 11. 1
 12. 25
 13. 17
 14. μορφολογική ανάλυση, τοπωνύμια, ονοματολογία, γραμματικά χαρακτηριστικά, γλωσσική επαφή
 15. 83
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στη μορφολογική ανάλυση των τοπωνυμίων
   των Κυκλάδων. Ο σκοπός της έρευνας που διεξήχθη ήταν η μορφολογική ανάλυση
   των τοπωνυμίων στις Κυκλάδες.Έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τα γραμματικά και
   μορφολογικά χαρακτηριστικά που τα χαρακτηρίζουν. Το αντικείμενο μελέτης
   τοποθετείται στην επιστήμη της Ονοματολογίας. Αφού παρουσιάζονται ο ορισμός και
   οι κλάδοι της, καταγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της που είναι η
   αναφορικότητα και η ονοματοποίηση. Μελετάται η καθοριστική σχέση μεταξύ της
   διαδικασίας της ονοματοποίησης και της διαλέκτου, ενώ παρουσιάζεται το υλικό
   μελέτης και εξηγούνται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου γεωγραφικού
   διαμερίσματος ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά ως προς τις διαλεκτικές ποικιλίες
   που συνυπάρχουν και τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των κυκλαδίτικων
   τοπωνυμίων. Ακολουθεί η μορφολογική ανάλυση των τοπωνυμίων και παρουσιάζεται
   ξεχωριστά τα φαινόμενα της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης στα
   τοπωνύμια. Στο σημείο αυτό γίνονται κάποιες παρατηρήσεις για την κλίση των
   οικωνυμίων. Στη συνέχεια σχολιάζεται ο καθοριστικός παράγοντας της γλωσσικής
   επαφής που διαμορφώνει τα τοπωνύμια , ενώ βλέπουμε και τα αναλογικά μοτίβα που
   ακολουθούν τα δάνεια για να σχηματίσουν τοπωνυμικά. Τέλος, συζητείται το
   πολιτικό φαινόμενο των μετονομασιών, καθώς και με ποιους τρόπους αυτό
   επιτυγχάνεται.

  • This master’s thesis concerns the morphological analysis of the toponyms of the
   Cyclades. The purpose of the research conducted was the morphological analysis of
   place names in the Cyclades. An attempt was made to identify the grammatical and
   morphological features that characterize them. The object of study is placed in the
   science of Onomastics. After presenting its definition and branches, its main
   characteristics are mentioned, which are referentiality and onymization. The decisive
   relationship between the process of onymization and dialect is studied, while the
   study material is presented and the reasons for choosing this geographical district as
   one of the most representative are explained, regarding the dialectal varieties that
   coexist and their decisive role in the formation of Cycladic place names. The
   morphological analysis of the place names follows and the phenomena of inflection,
   derivation and compounding in place names are presented separately. At this point
   some observations are made about the inflection of place names. Then we comment
   on the determining factor of language contact that forms place names, while we also
   see the proportional patterns that borrowings follow to form toponyms. Finally, the
   political phenomenon of renaming is discussed, as well as how this is achieved.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές