Delving into the most salient challenges of teaching/learning in multicultural classrooms through the teachers’ lens: A survey about the Greek context

Εμβαθύνοντας στις πιο εξέχουσες προκλήσεις της διδασκαλίας/μάθησης σε πολυπολιτισμικές τάξεις μέσα από το πρίσμα των εκπαιδευτικών: Μία έρευνα για το ελληνικό πλαίσιο (Ελληνική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
 3. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM)
 4. 21 Ιουλίου 2023
 5. Αγγλικά
 6. 90
 7. Κωστούλας Αχιλλέας
 8. Κωστούλας Αχιλλέας, Ρουμπής Νίκος, Βίτσου Μαγδαληνή
 9. multicultural classrooms, challenges, Greek context, migrant/refugee children, survey, Intentional Dynamics Model
 10. LRM 54 : '' Γλωσσική Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυγικό ή Μεταναστευτικό Υπόβαθρο''
 11. 3
 12. 1
 13. 74
 14. Tables and figures included
 15. Taxiarchou, P. (2022). Intentional dynamics of teaching the Greek language to linguistically and culturally diverse students: A narrative inquiry into High School teachers’ challenges and aspirations. MA dissertation, Hellenic Open University.
  • The emergence of multilingual/multicultural classrooms in Greece is a consequence of the vast migratory movements that took place during the last couple of decades. The increased number of refugee/migrant children, entering the Greek national schools has generated various challenges that are either related to the school subjects and their interconnections or to other internal or external parameters. In this particular framework, the present study’s goal is to investigate the opinions of Greek teachers who have experience working with highly diverse populations in public Primary or Secondary Education with regard to the challenges they encounter. The teachers’ perspectives were elicited through a survey, in which the core data collection tool was a digital questionnaire. In total, 70 Greek educators took part in the study and gave voice to their experiences. At this point, the utilization of the Intentional Dynamics model proposed by Stelma and Kostoulas (2021) as a theoretical foundation, facilitated the classification of the challenges in thematic categories and enhanced a holistic understanding of the way a classroom’s entities co-exist and interact, but at the same time are determined and influenced by other factors. The findings of the survey indicate that respondents’ views do not always align with the challenges described in the literature, highlighting the need for situation-specific understandings. The participants remain undecided on whether they personally experience difficulties and disagree with the fact that their students encounter barriers or that specific factors adversely influence their interrelations. In contrast, their opinions on whether institutional or sociocultural challenges exist remain ambivalent and lack inner consistency. In any way, the findings capture the attention and produce space for subsequent research, perhaps under different conditions.

  • Η εμφάνιση πολυπολιτισμικών/πολυγλωσσικών τάξεων στην Ελλάδα είναι συνέπεια των απέραντων μεταναστευτικών κινήσεων που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αυξημένος αριθμός παιδιών μεταναστών/προσφύγων που εισέρχονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία, εγκαθίδρυσε διάφορες προκλήσεις που είτε σχετίζονται με τα υποκείμενα της τάξης και τις ενδοσυνδέσεις τους, είτε με άλλες εσωτερικές ή εξωτερικές παραμέτρους. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τις απόψεις Ελλήνων εκπαιδευτικών που έχουν εργασιακή εμπειρία με πληθυσμούς υψηλής διαφορετικότητας στη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναφορικά με τις προκλήσεις που συναντούν. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συλλέχθηκαν μέσω της διεξαγωγής μίας έρευνας, στην οποία ο πυρήνας της συλλογής δεδομένων ήταν ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο. Συνολικά, 70 Έλληνες εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στη μελέτη και έδωσαν φωνή στις εμπειρίες τους. Στο σημείο αυτό, η αξιοποίηση του μοντέλου Intentional Dynamics των Stelma και Κωστούλα (2021) ως θεμελιώδους θεωρητικής βάσης, διευκόλυνε την κατανομή των προκλήσεων σε θεματικές κατηγορίες και ενίσχυσε μία ολιστική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο, οι οντότητες μίας τάξης συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν, αλλά ταυτόχρονα καθορίζονται και επηρεάζονται από άλλους παράγοντες. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι απόψεις που καταγράφηκαν δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις προκλήσεις που περιγράφει η βιβλιογραφία. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες παραμένουν αναποφάσιστοι/αναποφάσιστες σχετικά με το αν προσωπικά βιώνουν δυσκολίες και διαφωνούν με το γεγονός ότι οι μαθητές/μαθήτριές τους συναντούν εμπόδια ή με το ότι συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τις αμοιβαίες τους σχέσεις. Αντιθέτως, οι απόψεις τους σχετικά με το αν υπάρχουν θεσμικές ή κοινωνικο-πολιτισμικές προκλήσεις παραμένουν αντιμαχόμενες και στερούνται εσωτερικής συνοχής. Όπως και να έχει, τα ευρήματα αιχμαλωτίζουν την προσοχή και δημιουργούν χώρο για περαιτέρω μελλοντική έρευνα, πιθανώς κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές