Διεκδικώντας ελεύθερους χώρους στο κέντρο της Αθήνας. Μελέτη περίπτωσης: το κτήμα Θων

Claiming open spaces in the center of Athens. Case study: the Thon estate. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παναγιώτα Κοσιάβελου
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 2 Αυγούστου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 172
 7. Τενεκετζής, Αλέξανδρος
 8. Γιαννιτσιώτης, Ιωάννης | Κατσάπης, Κωνσταντίνος
 9. Αστικός χώρος | Δημόσιος χώρος | Κινήματα για τους ελεύθερους χώρους | Δήμος Αθηναίων | Πολεοδομική πολιτική | Τύπος | Urban space | Press | Public space | Urban movements of open spaces
 10. 3
  • Η παρούσα εργασία εντάσσεται στην αστική ιστορία και έχει ως θέμα την ιστορία και τη διαχείριση του κτήματος Θων και κυρίως την ατελέσφορη διεκδίκηση δημιουργίας σε αυτό ελεύθερου χώρου πρασίνου κατά την περίοδο 1998-2004, μελετά δηλαδή επίσημες πολιτικές του δημόσιου χώρου και τη διεκδίκηση αυτού από συλλογικότητες πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια σύντομη παρουσίαση των διαδοχικών φάσεων της ιστορίας του κτήματος, η μελέτη επικεντρώνεται στην κοινωνική σύγκρουση για τη διαμόρφωση του χώρου. Από τη μία πλευρά, η μελέτη των θεσμικών ενεργειών επιβεβαιώνει τη δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού η οποία επιτρέπει στον ιδιώτη επενδυτή να ασκεί πολεοδομική πολιτική εξυπηρετώντας τα οικονομικά του συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, η εξέταση της διεκδίκησης κατοίκων και συλλογικοτήτων της περιοχής για δημιουργία χώρου υψηλού πρασίνου καταδεικνύει ότι η δράση τους συνιστά ένα συνεπές κίνημα πόλης με προτίμηση στις συμβατικές μορφές διαμαρτυρίας και εντάσσεται στο ευρύτερο κίνημα για τους ελεύθερους χώρους στην Αθήνα. Τέλος, εξετάζεται η παρουσίαση της υπόθεσης σε εφημερίδες όλου του πολιτικού φάσματος και διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση κάθε εντύπου. Η εργασία ξεκινά από τη βασική παραδοχή ότι ο δημόσιος χώρος αποτελεί πεδίο διαμάχης και άσκησης εξουσίας και επιβεβαιώνει τους θεωρητικούς των κινημάτων πόλης οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πόλη ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης ανάμεσα στο κράτος, τους ιδιώτες και τις διεκδικήσεις των πολιτών.
  • This study falls within the field of urban history and focuses on the history and management of the Thon Estate, examining the unsuccessful claim for the creation of an open space within it during the period 1998–2004. It investigates official policies concerning public space and the efforts of citizen collectivities to claim and shape that space. Specifically, after a brief account of the successive phases of the estate’s history, the study focuses on the social conflict over the use of the space. On the one hand, the examination of the institutional actions confirms the dysfunction of the state apparatus allowing the private investor to exercise urban planning policy serving his financial interests. On the other hand, the residents’ and local collectivities’ efforts to create an open green space demonstrate that they constitute a consistent city movement with a preference for conventional forms of protest which is part of the wider movement of open spaces in Athens. Finally, the analysis of the representation of the case in newspapers across the political spectrum, reveals divergences based on each newspaper's ideological positioning. The fundamental assumption of the study is that public space is a field of contestation and exercise of power. This analysis confirms the theorists of urban movements that perceive the city as a social product and as the result of the conflict of the state, individuals, and citizens’ claims.
 11. Hellenic Open University
 12. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα