Περιγραφή και σύγκριση των ιδιωμάτων της Δράκειας και της Σούρπης: Συμπεράσματα επιτόπιας γλωσσοσυλλεκτικής έρευνας

Descriptive and comparative analysis of the dialectal varieties of Drakeia and Sourpi: Conclusions of in situ fieldwork (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Κατσούδα, Γεωργία
 8. Τζακώστα, Μαρίνα
 9. Διάλεκτος ιδιωματικός λόγος | Επιτόπια γλωσσοσυλλεκτική έρευνα | Διαλεκτική ποικιλία Δράκειας και Σούρπης | Νομός Μαγνησίας | Λεξιλόγιο
 10. ''Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση''/ΑΔΕ62
 11. 3
 12. 28
 13. 7
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Απομαγνητοφωνήσεις
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί συγχρονική περιγραφή των διαλεκτικών ποικιλιών δύο χωριών του Νομού Μαγνησίας, της Δράκειας και της Σούρπης. Η μελέτη βασίστηκε στην απομαγνητοφώνηση υλικού από γλωσσοσυλλεκτική έρευνα, ενώ στη συνέχεια έγινε λεπτομερής ανάλυση και περιγραφή των δύο διαλεκτικών ποικιλιών σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, δηλαδή φωνητική, μορφολογία, σύνταξη και λεξιλόγιο. Η επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις έγινε με κριτήριο την εντοπιότητα, την κοινωνική θέση και το επάγγελμά τους, ακριβώς επειδή ο στόχος ήταν να συγκεντρωθεί υλικό που αφορά συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας ζωής με στόχο τη συλλογή λεξιλογίου που δεν συναντά κανείς εύκολα στην αστική καθημερινότητα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συγκριτική εξέταση των δύο διαλεκτικών ποικιλιών για την εξακρίβωση ομοιτήτων και διαφορών.

  • The current Master thesis aims to reserach, analyze and compare the dialectal varieties spoken in two villages of Magnesia, Drakeia and Sourpi, respectively. The analysis and description is based on oral language language material which has been collected during the in-situ fieldwork in Drakeia and Sourpi in 2022. The informants were selected according to criteria such as their nativeness, social status and profession in order to collect dialectal material from different aspects of everyday life. Finally, both dialects are comparatively examined in order to spot potential similarities and differences between them. 

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές