Κριτική ανάλυση πολιτικού λόγου σε συνεντεύξεις και διδακτική πρόταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ Λυκείου

Critical analysis of political discourse in interviews and a didactic proposal in the course of Modern Greek Language in the 3rd Grade of High School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΓΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Κωνσταντίνος Γκαραβέλας
 8. KANAKIS KOSTAS | Γκαραβέλας, Κωνσταντίνος | Γκαινταρτζή, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | Kριτικός γραμματισμός | Πολιτικός λόγος | Συνέντευξη | Ιδεολογία
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ΑΔΕ71
 11. 1
 12. 56
 13. 15
 14. Περιλαμβάνει: ανάλυση, πίνακες, βίντεο, παράρτημα
  • Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικοί διαχειρίζονται τον λόγο σε δημόσιες επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Σε αυτή την κατεύθυνση αντικείμενο επεξεργασίας αποτελούν πέντε συνεντεύξεις Ελλήνων/-ίδων και Ευρωπαίων πολιτικών που παραχωρήθηκαν στα ΜΜΕ με βασικό ζήτημα το μεταναστευτικό/ προσφυγικό πρόβλημα, τις επιπτώσεις του κυρίως στην Ελλάδα και τη διαχείρισή του από αρμόδιους φορείς. Με βάση τις αρχές του κριτικού γραμματισμού και την κριτική ανάλυση λόγου σχολιάζεται η αξία της προσέγγισης του πολιτικού λόγου ως μέσου καλλιέργειας της κριτικής ικανότητας των εφήβων μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η επεξεργασία των συνεντεύξεων βασίζεται στο μοντέλο της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Μ.Α.Κ Halliday και ακολουθείται από μια διδακτική πρόταση η οποία στηρίζεται στο μοντέλο των πολυγραμματισμών. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να καταδειχθεί με σαφήνεια η ανάγκη να συμπεριλάβει η διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων κείμενα πολιτικού λόγου, των οποίων η προσέγγιση θα βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες να διαμορφώσουν ευρύτερα πολιτική συνείδηση.


  • The aim of this paper is to examine the way in which politicians manage political discourse 
   in public communication situations in which they address the general public. For this purpose,
   the object of study are five interviews of Greek and European politicians that were granted to the
   media with the main issue being the immigration/refugee problem, its effects mainly in Greece and
   its management by competent bodies.
   Based on the principles of critical literacy and critical discourse
   analysis, the value of the approach to political discourse as a means of cultivating the critical ability
   of the 3rd grade students of the Unified Lyceum is commented on in the context of the Modern Greek
   Language course. The processing of the interviews is based on the Systemic Functional Grammar
   model of M.A.K Halliday and is followed by a didactic proposal based on the model of
   polyliteracies.The ultimate aim of the
   paper is to clearly demonstrate the need for the teaching of
   language courses to include texts of political discourse, the approach of which will help the students
   to form a broader political consciousness.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές