«Εκπαίδευση και Πανδημία. Η εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση εξ αποστάσεως διδασκαλίας, κατά την περίοδο της καραντίνας, όπως τη βίωσαν εκπαιδευτικοί και μαθητές, με τη συμβολή της προφορικής ιστορίας»

"Education and Pandemic. The educational process using distance learning, during the quarantine period, as experienced by teachers and students, with the contribution of oral history" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. ΜΠΟΧΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. Βλαχάκη Μαρία, Αποστολίδου Ελένη
 9. Πανδημία covid-19, εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Έκτακτης Ανάγκης, Τηλεκπαίδευση, Ψηφιακά εργαλεία.
 10. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ /ΔΙΣ
 11. 2
 12. 37
 13. 5
 14. Παραρτήματα, πίνακες, ερωτηματολόγια
  • Το πέταγμα μίας πεταλούδας στην Κίνα προκάλεσε τυφώνα σε όλο τον κόσμο.

   Την άνοιξη του 2020, η εξάπλωση της πανδημίας  του Covid-19 επηρέασε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της ξαφνικής αναστολής των εκπαιδευτικών διαδικασιών, εφαρμόστηκε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα η εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία. Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε με τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας, με σκοπό να διερευνηθούν οι προκλήσεις που βίωσε η εκπαιδευτική κοινότητα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Έκτακτης Ανάγκης, κατά τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020-21. Διερευνήθηκε, επίσης,  η ανταπόκριση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων στην όλη διαδικασία και επιχειρήθηκε  μία συνολική αποτίμηση, ούτως ώστε να εντοπισθούν τα θετικά στοιχεία της όλης διαδικασίας και οι πιθανές μελλοντικές εφαρμογές των ψηφιακών εργαλείων στο χώρο της εκπαίδευσης.


   Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι, πραγματοποιήθηκε μέσω της διανομής ερωτηματολογίων και με τη λήψη συνεντεύξεων.


   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η εξ αποστάσεως διδασκαλία επηρέασε αρνητικά την καθημερινότητα και τον κοινωνικό βίο των εμπλεκομένων, οι οποίοι παραδέχονται την ασύγκριτη αξία της δια ζώσης διδασκαλίας και της αλληλεπίδρασης που εξασφαλίζει η φυσική παρουσία. Η εξ αποστάσεως  εκπαίδευση αποτελεί, ωστόσο, κατά κοινή ομολογία, ένα πολύτιμο εναλλακτικό πρόσθετο εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όταν λειτουργεί συμπληρωματικά ή αξιοποιείται σε περιόδους κρίσεων, που η φυσική παρουσία των εμπλεκομένων δεν είναι εφικτή.


   Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων των ψηφιακών εργαλείων, καθώς και για την  αξιοποίησή τους στη δια ζώσης εκπαίδευση.

    

  • A butterfly flapping its wings in China caused a hurricane all around the world.

   In the spring of 2020 the outbreak of Covid-19 had an impact on all aspects of social life on a global scale. Distance learning was implemented in all educational institutions due to the sudden abeyance of educational processes. The research of this thesis was conducted with the methodology of oral history, in order to investigate the challenges experienced by the educational community throughout the period of  the implementation of Emergency Remote Teaching during the school years 2019-2020 and 2020-21, evaluate the response of both educators and learners to it and make a total assessment with the aim of detecting the positive impact of the whole process so as to determine possible implementation of digital tools in the field of education.

   The research, in which educators and students participated, was conducted through  questionnaires and interviews.

   According to the findings of this research online teaching influenced had a negative impact on the daily routine and  social life of the people involved, who acknowledge the value of face-to-face education and interaction ensured by physical presence. It is a prevailing belief, however, that e-learning can be implemented as an alternative educational tool and can be effective when used in periods of crisis if the physical presence of the parties involved is implausible.

   The results of this study can provide guidance for the further development of the potentials of digital tools in education, as well as for their utilization in the classroom.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές