Η Ψηφιακή Αφήγηση στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑ.Λ. - Η περίπτωση των Φιλολόγων Πιερίας

Digital Storytelling in the subject of Modern Greek in Vocational Education – The case study of philologists in Pieria perfecture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Μπράτιτσης, Θαρρενός
 8. Μακρή, Αικατερίνη | Νικολάου, Πασχάλης
 9. Αφήγηση | Ψηφιακή Αφήγηση | Νέα Ελληνικά | ΕΠΑ.Λ. | περιπτωσιολογική μελέτη
 10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΔΓΡ63
 11. 2
 12. 26
 13. 31
 14. Περιλαμβάνει εικόνες, γραφήματα, πίνακες, φωτογραφίες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη δυνατότητα αξιοποίησης της Ψηφιακής Αφήγησης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών που διδάσκεται στις τρεις τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Προηγείται το θεωρητικό μέρος στο οποίο παρουσιάζεται η τέχνη και η τεχνική της Αφήγησης στην εννοιολογική, ιστορική και εκπαιδευτική της διάσταση, ακολουθεί η Ψηφιακή Αφήγηση όπου παρουσιάζονται οι συνθήκες που ευνόησαν την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά της, τα βήματα σύνθεσης μιας ψηφιακής ιστορίας και η συμβολή της στην καλλιέργεια του γραμματισμού στην εκπαιδευτική εφαρμογή. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. και την περιγραφή τόσο του προφίλ μαθητών και εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσο και της θέσης της Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Ελληνικά. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας που αφορά την περιπτωσιολογική μελέτη των Φιλολόγων Πιερίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία του μαθήματός τους αλλά και την εξοικείωσή τους με την Ψηφιακή Αφήγηση και το ενδεχόμενο μελλοντικής της χρήσης.

  • This thesis presents the possibility of using Digital Storytelling in thw Modern Greek subject taught in the three classes of the Vocational Education. It is preceded by the theoretical part in which the art and technique of Storytelling is presented in its conceptual, historical and educational dimension, followed by Digital Storytelling where the conditions that favored its appearance and characteristics are presented, the steps of composing a digital story and its contribution in the cultivation of literacy in educational application. The theoretical part concludes with the presentation of the current institutional framework for the operation of Vocational Education and the description of both students and teachers profile of Vocational Education and the position of Digital Storytelling in Modern Greek. This is followed by the research part of the thesis which presents the case study of the Philologists of Pieria perfecture and the challenges they face during teaching the course as well as their familiarization with Digital Storytelling and the possibility of its future use.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές