Μορφολογική ανάλυση και διδασκαλία: Οι αρχαίες ελληνικές προθέσεις ως προρρηματικά στη Νέα Ελληνική

Morphological analysis and teaching: The Ancient Greek prepositions as preverbs in Modern Greek (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 54
 7. Κουτσούκος, Νίκος
 8. Καρασίμος, Αθανάσιος
 9. Μορφολογική ανάλυση, προθηματοποίηση, προρρηματικά, παραγωγή, αρχαίες ελληνικές προθέσεις
 10. Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς / ΑΔΕ60
 11. 1
 12. 21
 13. 4
  • Θέμα της παρούσας εργασίας αποτελεί η χρήση των αρχαίων ελληνικών προθέσεων ως προθημάτων στη νέα ελληνική διερευνώντας, έτσι, κι ένα ευρύτερο ζήτημα που είναι η σχέση της παραγωγής με τη σύνθεση. Επιπλέον, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα οφέλη της ένταξης της μορφολογικού τεμαχισμού στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και εξετάζονται αναλυτικά τα κριτήρια βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός θα ιεραρχήσει τη διδασκαλία των προσφυμάτων. Ύστερα από μια αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι η προθηματοποίηση είναι μια διαδικασία που σύμφωνα με τις γλωσσολογικές μελέτες ανήκει στην παραγωγή, όμως ορισμένες παραδοσιακές περιγραφές όπως και τα σχολικά εγχειρίδια, την εντάσσουν στη σύνθεση. Με αφορμή το πλαίσιο αυτό σχεδίασα δραστηριότητες μορφολογικής και σημασιολογικής ανάλυσης οι οποίες δόθηκαν σε μαθητές γυμνασίου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δεν έχουν σαφώς κατανοήσει τη διαφορά παραγωγής και σύνθεσης ενώ δυσκολεύονται κατά τη μορφολογική ανάλυση αλλά και κατασκευή προθηματοποιημένων λέξεων, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται τα φωνόμορφα και αλλόμορφα των προθημάτων. Τέλος, με αφορμή τόσο τα δεδομένα της σχολικής έρευνας όσο και τα δεδομένα από τις γλωσσολογικές μελέτες, προτείνεται η ένταξη του μορφολογικού τεμαχισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία με παράλληλο εμπλουτισμό των σχολικών δραστηριοτήτων για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των μορφοφωνολογικών διαδικασιών από τους μαθητές.

  • The topic of the present paper is the use of Ancient Greek prepositions as prefixes in Modern Greek, thus exploring a wider issue which is the relation between derivation and compounding. Furthermore, this paper presents the benefits of incorporating morphological segmentation in the teaching of Modern Greek and examines in detail the criteria on the basis of which the teacher will prioritize the teaching of suffixes. After an analytical presentation of the available studies, it is found that prefixation is a process which, according to linguistic studies, belongs to derivation, but some traditional descriptions, as well as school textbooks, include it in compounding. Based on this framework, I designed some morphological and semantic analysis activities which were given to high school students. The results of the research showed that the students did not clearly understand the difference between derivation and compounding, and they had difficulty in morphological analysis and formation of prefixed words, especially when the phonomorphs and allomorphs of prefixes were involved. Finally, based on both the data from school research and the data from linguistic studies, it is suggested that morphological segmentation should be included in the educational process while enriching school activities for a better understanding and application of morphophonological processes by students.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές