«Διδάσκοντας Ενσυναίσθηση: Αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης και του Κινηματογράφου στο Δημοτικό Σχολείο. Δημιουργία κόμικ με χρήση της εφαρμογής PIXTON.»

«Teaching Empathy: Using Digital Storytelling and Film in Primary School. Creating a Digital Comic using the PIXTON application» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΙΚΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Θανασούλας, Ανδρέας
 8. Παναγιωτόπουλος Νίκος | Παπαργυρίου, Ελένη
 9. Ψηφιακή Αφηγηση | Ενσυναίσθηση | Δημοτικό | Εκπαίδευση | Δημιουργία ιστοριών | Ψηφιακό κόμικ | PIXTON | Σενάριο | digital storytelling
 10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ
 11. 1
 12. 19
 13. 13
  • H εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναπτύσσονται εξίσου γρήγορα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα σημερινά παιδιά, τα οποία περνούν κυριολεκτικά ολόκληρη την παιδική τους ηλικία περιτριγυρισμένα από ψηφιακές συσκευές. Συνεπώς, τα παιδιά είναι ικανά να σκέφτονται και να επεξεργάζονται πληροφορίες με τρόπους που διαφέρουν από εκείνους των προγόνων τους. Μια από τις πρώτες μορφές διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η αφήγηση ιστοριών. Στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται η χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης, του κινηματογράφου και του σεναρίου στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο. Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο και διασαφηνίζονται οι όροι της αφήγησης, ψηφιακής και μη, του σεναρίου και του κινηματογράφου καθώς και πώς αυτοί εξυπηρετούν στην εκπαίδευση. Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας, οι μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού αξιοποιώντας όλα τα βήματα για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, θα γράψουν το σενάριο ενός ψηφιακού κόμικ, το οποίο θα δημιουργήσουν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού στο περιβάλλον Pixton. Παρουσιάζεται, επομένως, μια διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής αφήγησης που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος.
  • The era we live in is characterised by significant changes due to the rapid development of technology, which is an integral part of people's everyday life. It is true that information and communication technologies (ICT) are developing just as fast and have a significant impact on today's children, who spend literally their entire childhood surrounded by digital devices. Therefore, children can think and process information in ways that differ from those of their ancestors. One of the earliest forms of teaching and communication is storytelling. This thesis highlights the usefulness of digital storytelling, film, and script in education and specifically in primary school. The thesis is structured as follows: first, the theoretical framework is developed and the terms of narrative, digital and non-digital, script and cinema, and how they serve in education are clarified. In the creative part of the assignment, the students of the third grade of primary school, using all the steps for creating a digital story, will write the script of a digital comic, which they will then create with the help of the teacher in the Pixton application. The thesis presents, therefore, a teaching approach that utilizes the characteristics of digital storytelling as mentioned in the theoretical part.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές