Οι διάλεκτοι στη λογοτεχνία: Η γλωσσική ποικιλότητα των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας στη λογοτεχνία και η διδακτική της αξιοποίηση

Dialects in literature: The linguistic vriation of the Greek-speaking regions of Southern Italy in literature and its didactic approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 157
 7. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ
 8. ΤΖΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΡΙΝΑ , ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 9. Γλώσσα, Πρότυπη, Γλωσσική Ποικιλία, Γλωσσική και Γεωγραφική Ποικιλότητα, Διάλεκτος, Ιδίωμα, Κριτικός Γραμματισμός, Γκρίκο, Γκρεκάνικα, Διδακτική Προσέγγιση, Λογοτεχνία.
 10. ΑΔΕ 62
 11. 94
 12. 9
 13. 41 φωτογραφίες
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της γλωσσικής ποικιλότητας των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας μέσα από τη λογοτεχνική παράδοση των περιοχών της Απουλίας και της Καλαβρίας και η αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπό το πρίσμα του Κριτικού Γραμματισμού, με στόχο την καλλιέργεια γλωσσικής συνείδησης των μαθητών/-τριών της προσχολικής ηλικίας, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι πραγματεύεται μία γλώσσα η οποία επιβιώνει μέσα στο χρόνο, χάρη στην προφορική παράδοση, μέσω των παραμυθιών, της λαϊκής ποίησης, της παροιμιολογίας και των τραγουδιών. Πρόκειται για την αυθόρμητη έκφραση ενός λαού στην οποία καταγράφεται το σύνολο της ιδιοσυγκρασίας του. Την ίδια στιγμή, αποτελεί μία αστείρευτη πηγή γλωσσικού πλούτου, αξιόλογο δείγμα συνύπαρξης στοιχείων τόσο ελληνικών όσο και ιταλικών στη διαχρονία τους. Για τη διερεύνηση των παραπάνω αξιοποιήθηκε η προηγούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τέλος γίνεται προσπάθεια για μελλοντικές προτάσεις και κατευθύνσεις για μία καλύτερη επαφή των μαθητών/-τριών με τη γλωσσική ποικιλία και για μία πληρέστερη μελέτη των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της γλωσσικής ποικιλότητας των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας και της ΚΝΕ, λαμβάνοντας υπόψη την συνύπαρξη με τις αντίστοιχες ρομανικές γλώσσες της περιοχής και την επίσημη γλώσσα του ιταλικού κράτους.
  • The purpose of this postgraduate thesis is the description of the linguistic variety of the Greek-speaking regions of South Italy through the literary tradition of the regions of Apulia and Calabria and its use in the educational process in the light of Critical Literacy, with the aim of the linguistic awareness of students of the kindergarten, the primary and high school. The interest lies in the fact that it discusses a language that survives through time thanks to oral tradition, through fairy tales, folk poetry, proverbs and songs. It is about the spontaneous expression of a people through which the entirety of its temperament is recorded. At the same time, the Greek language of South Italy is an inexhaustible source of linguistic richness, a remarkable example of the coexistence of linguistic varieties, which is full of elements of Greek and Italian throughout their time. To investigate the above, the previous literature review was used. Finally, an effort is made for future proposals and directions for a better contact of the students with the linguistic variety and for a more complete study of the similarities and differences between the geographical diversity of the Greek-speaking regions of Southern Italy and the common modern greek language, taking consideration th coexistence with the corresponding Romance languages of the region and the official language of the Italian state.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές