Η εναλλακτική κινηματογραφική γραφή του Δανέζικου Δόγματος ’95. Case study: Lars Von Trier, Thomas Vinterber

The alternative cinematic scripture of Danish Dogme ’95. Case Study: Lars Von Trier, Thomas Vinterberg (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΤΕΡΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ
 8. ΤΕΡΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ | ΜΗΤΣΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ , ΕΛΕΝΗ
 9. DANISH DOGME '95 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | Lars Von Trier | THOMAS VINTERBERG
 10. ΔΓΡ65
 11. 5
 12. 32
 13. Περιλαμβάνει: Φωτογραφίες από τις ταινίες
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, «Η εναλλακτική κινηματογραφική γραφή του Δανέζικου Δόγματος ’95, case study: Lars Von Trier»,  είναι να διερευνηθούν αναλυτικά οι θέσεις  - προτάσεις  του Δανέζικου Δόγματος ’95 προς ένα εναλλακτικό, ριζοσπαστικό σινεμά  αλλά και η καινοτόμος διαφοροποίησή του από τη σύγχρονη και επικρατούσα κινηματογραφική κουλτούρα. Να διερευνηθεί επίσης πώς οι δημιουργικοί περιορισμοί των δέκα κανόνων του Dogme ’95, έδωσαν τη δυνατότητα στους κινηματογραφιστές να απελευθερωθούν από τα δεσμά της ψευδαισθησιακής αληθοφάνειας των κυριάρχων εμπορικών πρακτικών στον κινηματογράφο. Τέλος, επιχειρείται να καταδειχθούν ορισμένα σημεία σύγκλισης του Dogme ’95 με τη μπρεχτική θεώρηση, ενώ γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο έργο του Lars Von Trier, κύριου πρωτεργάτη και εμβληματικού δημιουργού του δόγματος που επηρεάστηκε καταλυτικά από τις κινηματογραφικές πρακτικές του J.L.Godard και τις θεατρικές πρακτικές του B. Brecht.

   Η εργασία περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά τμήματα, θεωρητικό και δημιουργικό. Αρχικά, στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας, εξετάζονται συνοπτικά η έννοια της κινηματογραφικής αισθητικής, τα δύο πολωτικά της ρεύματα, καθώς και οι σταθμοί εξέλιξής της από το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το Δανέζικο Δόγμα ’95. Ακολούθως ερευνάται η επίδραση των κινηματογραφικών κινημάτων του ιταλικού Νεορεαλισμού και ειδικά του γαλλικού Νέου Κύματος στο Dogme ’95, ενώ παρουσιάζονται ακροθιγώς οι διαφορές του κλασικού σινεμά με τον ριζοσπαστικό κινηματογράφο. Στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώνεται στις καινοτομίες που πρότεινε το Δανέζικο Δόγμα ’95 και στη μετέπειτα επιρροή της αισθητικής προσέγγισης του B. Brecht σε αυτό. Τέλος, αναλύονται διεξοδικά ορισμένες από τις πιο σημαντικές ταινίες  Dogme ’95, Festen (1998) του Thomas Vinterberg και Idioterne (1998) του Lars Von Trier. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ταινία Dogville (2003) του Lars Von Trier ως μία μετα – δογματική προσέγγιση του δημιουργού που βρίθει μπρεχτικών πρακτικών.

   Στο δημιουργικό μέρος περιλαμβάνεται σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους με τίτλο,  Ενάντια στα προγνωστικά, η οποία εμπνευσμένη από τις θέσεις του Dogme ’95, επιχειρεί να αξιοποιήσει κάποιες από τις προτάσεις των ταινιών Dogme αλλά και των μπρεχτικών πρακτικών που αυτές υιοθέτησαν.

   ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : κινηματογράφος. αισθητική, ρεαλισμός, μοντερνισμός, κανόνες του Δανέζικου Δόγματος ’95, ριζοσπαστικό σινεμά, ταινίες Dogme ’95, μπρεχτικές πρακτικές,  Lars Von Trier, Thomas Vinterberg

  •   The aim of the present thesis, « The alternative cinematic scripture of Danish Dogme ’95, case study: Lars Von Trier, Thomas Vinterberg», is to analytically explore the positions – proposals of Danish Dogme ’95 towards an alternative – radical cinema but also its innovative differentiation from the contemporary, prevailing, cinematic culture. To explore, as well, how the creative limitations of the ten rules of Dogme ’95 offered to cinema makers the capacity to liberate themselves from the fetters of the illusionistic truthful appearance of the prominent commercial practices in cinema. Finally, an effort is made to highlight certain points of conversion between Dogme ’95 and Brechtian points of view, while separate mention is made to the work of the main leader and emblematic creator of the dogma who was decisively influenced by the cinematic practices of J. L. Godard and the theatrical practices of B. Brecht, Lars Von Trier.

      This thesis consists of two individual units, theoretical and creative.

   Initially, in the theoretical section of the thesis, there is a brief examination of the meaning of cinematic aesthetics, their two political currents, as well as their stages of evolution, from the Second World War to the Danish Dogme ’95 and the influence of the aesthetic approach of B. Brecht towards it. Finally, there is conclusive analysis of some of the most important Dogme ’95 films, Festen (1998) by Thomas Vinterberg and Idioterne (1998) by Lars Von Trier. Particular mention is made to the film Dogville dogmatic approach of the creator which is rich in brechtian practices.

   In the creative section, a script for a short film is included under the title of “Against all odds” which is inspired by the principles of Dogme ’95 in an effort to reclaim some of the suggestions of  Dogme films but also the brechtian practices that they adopted later.

   KEY WORDS  : cinema, aesthetics, realism, modernism, rules of Danish Dogme ‘95, radical cinema, Dogme ’95 films, brechtian practices, Lars Von Trier, Thomas Vinterberg

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές