Ο εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στο σχολείο: Σημασιοδοτήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Μαρία Βλαχάκη
 8. Μαρία Βλαχάκη | Ελένη Αποστολίδου | Θεοχάρης Αθανασιάδης
 9. σχολική ιστορία | σχολική γιορτή | εκπαιδευτικοί | μαθητές | ιστορικές δεξιότητες
 10. Ιστορία και Εκπαίδευση / ΔΙΣ53
 11. 2
 12. 40
 13. 5
 14. Περιέχει γραφήματα
  •           Η σχολική ιστορία έχει ταυτιστεί με την απόκτηση ιστορικής γνώσης. Η σύγχρονη διδακτική της ιστορίας αποσκοπεί στην καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης, καθώς και στην ανάπτυξη ιστορικών και δημοκρατικών ικανοτήτων, αλλά και στην καλλιέργεια ατομικών δεξιοτήτων, με μέσα τη διυποκειμενική και τη βιωματική προσέγγιση του παρελθόντος. Η σχολική ιστορία, μία από τις δημόσιες χρήσεις της ιστορίας, επιδιώκει να προσεγγίσει το παρελθόν με εύληπτο τρόπο. Διαμορφώνει τη μνήμη και επαναφέρει στο παρόν συγκρουσιακά ζητήματα. Μία τέτοια χρήση αποτελεί και η σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

           Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία που αποδίδουν εκπαιδευτικοί και μαθητές στη σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Εξάγονται ακόμα συμπεράσματα για τις μεθόδους, τα μέσα που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί διδάσκοντας ιστορία, αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκονται στη διδασκαλία της ιστορίας. Τα αποτελέσματα εξήχθησαν από τη συλλογή δεδομένων των ερωτηματολογίων. Από αυτά αποτυπώνεται η θετική στάση των εκπαιδευτικών και των μαθητών προς το σχολικό εορτασμό. Για τους εκπαιδευτικούς η σχολική γιορτή ταυτίζεται με την έννοια του αγώνα, της αντίστασης και της υπεράσπισης των ελευθεριών. Ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές έχει η καλλιέργεια δημοκρατικών ικανοτήτων, ενώ παρατηρείται η ταύτισή τους με το φοιτητικό κίνημα. Παρατηρείται ακόμα πως μαθαίνουν με τη βοήθεια πολυτροπικών και πολυπρισματικών μέσων, ενώ αναζητούν να κατανοήσουν περισσότερο τις σκέψεις και τα συναισθήματα των  ανθρώπων που έζησαν την περίοδο της επταετίας. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και απόψεις εκπαιδευτικών που είναι περισσότερο επιφυλακτικοί για τη σχολική γιορτή και τα μαθησιακά της αποτελέσματα.

  •            School history has been identified with the acquisition of historical knowledge. The modern teaching of history aims to cultivate historical thinking and consciousness, as well as the development of historical and democratic abilities, but also the cultivation of individual skills, through the intersubjective and experiential approach of the past. School history, one of the public uses of history, seeks to approach the past in an understandable way. It shapes memory and brings conflicting issues back into the present. One such use is the school celebration for the anniversary of the Polytechnic uprising.

               The aim of this research work is to highlight the importance that teachers and students attach to the school celebration for the anniversary of the Polytechnic uprising. Conclusions are also drawn about the methods, the means used by teachers in teaching history, but also the learning outcomes sought in the study of history. The results were extracted from the data collection of the questionnaires. These reflect the positive attitude of teachers and students towards the school celebration. For teachers, the school holiday is identified with the concept of struggle, resistance and defense of freedoms. Cultivating democratic skills is of particular importance for the students, while their identification with the student movement is observed. It is also observed that they learn with the help of multimodal and multiprismatic media, while seeking to understand more about the thoughts and feelings of the people who lived through the seven-year period. However, the research also highlights the opinions of teachers who are more cautious about the school holiday and its learning results.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.