Μεταναστευτικές ταυτότητες και στερεότυπα σε τηλεοπτικές σειρές και αντιλήψεις μαθητών

Immigrant identities and stereotypes in television series and student perceptions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΛΑΒΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 8. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας, μεταναστευτική ταυτότητα, κοινωνικά στερεότυπα, γλωσσική ποικιλότητα, χιούμορ
 10. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /ΑΔΕ71
 11. 3
 12. 44
 13. 36
  • Ο τηλεοπτικός λόγος είναι ένα πεδίο που μπορούν να προωθηθούν σε αμφιεσμένη μορφή πολλών διαφορετικών ειδών ιδεολογίες αλλά και πεποιθήσεις. Πεποιθήσεις οι οποίες αν δεν είναι σε θέση ο ακροατής /τρια να τις αναλύσει, απλά τις αποδέχεται παθητικά. Μέσα από συγκεκριμένες αποκλίσεις από την προσδοκώμενη συμπεριφορά προκαλούνται χιουμοριστικά στιγμιότυπα, από τα οποία απορρέουν στερεοτυπικές αντιλήψεις που ενυπάρχουν. Σκοπός συγκεκριμένης εργασίας είναι να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα αναφορικά με τις μεταναστευτικές ταυτότητες που αναπαριστώνται στα μέσα μαζικής κουλτούρας, καθώς η μαζική κουλτούρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητα των μαθητών και έχει αρχίσει να υιοθετείται και στην γλωσσική διδασκαλία. Μέσα από την Κριτική Ανάλυση Λόγου γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών να εντοπίζουν καλυμμένες αναπαραγόμενες ιδεολογίες. Η έμφαση που δίνεται για τη συνεργασία σχολείου με τις εξωσχολικές επιδράσεις των παιδιών είναι αναγκαία. Αρχικά, παρουσιάζεται η θεωρητική βάση που αφορά τον κριτικό γραμματισμό, την κριτική ανάλυση λόγου, τους πολυγραμματισμούς και τα κείμενα μαζικής κουλτούρας στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, γίνεται η ποσοτική ανάλυση των σειρών με σκοπό την εύρεση και τη συμμετοχή των μεταναστών στις τηλεοπτικές σειρές αλλά και προσπάθεια παρουσίασής τους. Στο επόμενο μέρος της εργασίας ακολουθεί η ανάλυση συγκεκριμένων αποσπασμάτων από επιλεγμένες σειρές, τα οποία απομαγνητοφωνήθηκαν. Η επιλογή των αποσπασμάτων έγινε με βάση την υψηλή ακροαματικότητα και τη συνεχή παρουσία των μεταναστών. Οι συγκεκριμένες σκηνές παρουσιάζουν κοινωνιογλωσσολογικό ενδιαφέρον και έχουν έντονη την ταυτότητα του μετανάστη. Μέσω της ανάλυσης διαπιστώνονται συγκεκριμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους μετανάστες οι οποίες νομιμοποιούνται μέσω του ρόλου του χιούμορ. Στη συνέχεια της εργασίας, βάση της ανάλυσης που διεξήχθη, στο τέταρτο μέρος της, επιδιώχθηκε η προσπάθεια αναγνώρισης για το αν οι μαθητές /τριες είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να αξιολογούν τις φυσικοποιημένες ιδεολογίες που συνδέουν την εικόνα του μετανάστη στα ήδη αναλυθέντα αποσπάσματα τηλεοπτικού λόγου τα οποία δόθηκαν ως φύλλα εργασίας σε μαθητές/τριες λυκείου. Οι περισσότεροι απάντησαν αναπαράγοντας και οι ίδιοι/ιες στερεοτυπικές απόψεις για τον μετανάστη και την παρουσία του στην Ελλάδα.
  • Television discourse is a field in which many different kinds of ideologies and beliefs can be promoted in a disguised form. Beliefs which can be easily accepted as legitimate if the spectator is not able to analyze them. Through specific deviations from the expected behavior, humorous moments are caused, from which stereotypical perceptions derive. The purpose of this particular report is to draw some conclusions regarding the immigrant identities represented in mass culture media, as mass culture is an important factor in students' everyday life and has begun to be adopted in language teaching as well. Through Critical Discourse Analysis, an attempt is made to develop the students' critical thinking to identify hidden reproduced ideologies. The emphasis placed on the school's cooperation with the extracurricular influences of the children is necessary. First, the theoretical basis regarding critical literacy, critical discourse analysis, multiliteracies and mass culture texts in education is presented. Then, the quantitative analysis of the series is carried out with the aim of finding and the participation of immigrants in the television series as well as an attempt to present them. In the next part of the work follows the analysis of specific excerpts from selected series, which were transcribed. The selection of the excerpts was based on the high audience and the continuous presence of immigrants. The specific scenes are of sociolinguistic interest and have a strong identity of the immigrant. Through the analysis, specific stereotypical perceptions of immigrants are identified which are legitimized through the role of humor. In the continuation of the work, based on the analysis carried out, in its fourth part, the attempt was made to identify whether the students are able to detect and evaluate the naturalized ideologies that connect the image of the immigrant to the already analyzed excerpts of television speech which were given as worksheets to high school students. Most responded by reproducing the same stereotypical views about the immigrant and his presence in Greece
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές