Η Διερεύνηση ενός κοινοτικού σχολείου: Το Ολλανδικό κοινοτικό σχολείο της Αθήνας

Exploring a community school: The Dutch Community School of Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. Μαλιγκούδη, Χριστίνα
 8. Κάντζου, Βασιλική | Ανδρουλάκης, Γεώργιος
 9. Διγλωσσία | Πολυγλωσσία | Γ1 | Κοινοτικό σχολείο | Γλωσσικές πρακτικές | Αντιλήψεις εκπαιδευτικών | Αντιλήψεις γονέων
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση/ ΑΔΕ70
 11. 2
 12. 43
 13. 17
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες
  • Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αποτελεί έναν πολυπολιτισμικό χώρο στον οποίο διαβιούν άτομα από διαφορετικές χώρες που φέρουν μαζί τους διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, λαμβάνοντας υπόψιν την πληθώρα δίγλωσσων παιδιών που ζουν και κοινωνικοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαία η επαφή τους με τη γλώσσα καταγωγής σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως είναι ο θεσμός των κοινοτικών σχολείων. Η παρούσα εργασία λοιπόν διερευνά το Ολλανδικό κοινοτικό σχολείο της Αθήνας στο οποίο φοιτούν μαθητές/τριες οι οποίοι/ες προέρχονται από οικογένεια με τουλάχιστον έναν Ολλανδό/ή γονέα. Παράλληλα αναδεικνύονται ο στόχος και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το Ολλανδικό κοινοτικό σχολείο, τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε αυτό, το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ακολουθείται, ενώ προβάλλονται και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο του κοινοτικού σχολείου, τη διδασκαλία της Ολλανδικής γλώσσας, για τις πρακτικές που ακολουθούνται προκειμένου με συστηματικό τρόπο οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν την Ολλανδική γλώσσα καθώς και για τις δυσκολίες που ως εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, η παρούσα έρευνα διερευνά και θέματα οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής, εξετάζοντας τις απόψεις των γονέων σχετικά με τη γλωσσική διατήρηση της γλώσσας καταγωγής, εστιάζοντας στον βαθμό χρήσης της εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, στον άξονα της οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής διερευνώνται και οι γλωσσικές πρακτικές που αξιοποιούνται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο τη γλωσσική διατήρηση της γλώσσας καταγωγής, ενώ προβάλλονται και οι γενικότερες στάσεις των γονέων τόσο ως προς το κοινοτικό σχολείο όσο και ως προς το ζήτημα της γλωσσικής διατήρησης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία σε δείγμα 8 ατόμων ( 4 εκπαιδευτικοί και 4 γονείς) και χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο η ημι-δομημένη συνέντευξη. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα του ενισχυτικού ρόλου που διαδραματίζει το κοινοτικό σχολείο για την εκμάθηση της γλώσσας καταγωγής, ενώ παρατηρήθηκαν θετικές στάσεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων για τον ρόλο του κοινοτικού σχολείου αλλά και τη γλωσσική διατήρηση.

  • The modern Greek reality is a multicultural space in which people from different countries live and bring with them different cultural elements. In this context, taking into account the abundance of bilingual children who live and socialize in Greece, it is considered particularly necessary for them to come into contact with their language of origin in an organized educational framework such as the institution of community schools. The present study therefore investigates the Dutch community school in Athens attended by pupils who come from a family with at least one Dutch parent. At the same time, we highlight the aim and the way in which the Dutch community school is organized, the subjects taught there, the curriculum followed and the views of the teachers on the role of the community school, the teaching of the Dutch language, the practices used in order to systematically help the students to master the Dutch language and the difficulties that they as teachers have to manage within the educational process. In addition, this research also explores issues of family language policy by examining parent's views on language maintenance of the home language, focusing on the extent of language use within the family environment. At the same time, the family language policy axis also explores the language practices used within the family environment with the aim of language maintenance of the language of origin, while the general attitudes of parents towards both the community school and the issue of language maintenance are also highlighted. The qualitative methodology was used to conduct the research in a sample of 8 people (4 teachers and 4 parents) and semi-structured interview was used as a methodological tool. The research cocluded the supportive role of the community school for home language learning, and positive attitudes of both teachers and parents were observed regarding the role of the community school and language maintenance. 

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές