Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Γ2: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις

The use of literature in teaching Modern Greek as L2: Theoretical approaches and Teaching Scenarios (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΦΕΛΕΣΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Χριστίνα Μαλιγκούδη
 8. Χριστίνα Μαλιγκούδη, Αλεξάνδρα Πρέντζα, Γεώργιος Ανδρουλάκης
 9. Λογοτεχνία, διδασκαλία της Eλληνικής ως Γ2, λεξιλόγιο, γραμματική, κριτική επίγνωση, πολιτισμική αφύπνιση
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση (ΑΔΕ70)
 11. 1
 12. 48
 13. 50
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες και Εικόνες
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2. Ειδικότερα, παράλληλα με την παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων, εφαρμόστηκαν δύο διδακτικές προτάσεις σε τρεις ενήλικες μαθητές/ριες κι εξετάστηκε η επίδραση λογοτεχνικών κειμένων στη γλωσσική αλλά και την πολιτιστική τους ενδυνάμωση. Οι στόχοι της παρούσας εργασίας επικεντρώνονται στην ανάδειξη του πολλαπλού ρόλου της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Γ2, και ειδικότερα στη συμβολή της στη δημιουργία αισθητικής απόλαυσης, την ενθάρρυνση προσωπικής εμπλοκής των μαθητών/ριών στα κειμενικά δρώμενα, αλλά και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής ευαισθησίας καθώς και κριτικής στάσης απέναντι σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Κεντρικό στόχο αποτελεί επίσης η γλωσσική εμβάθυνση σε συγκεκριμένα λεξιλογικά και γραμματικά φαινόμενα, μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες που επέτρεψαν στους/στις μαθητές/ριες να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά το νέο λεξιλόγιο με τη νέα γραμματική. Συμπερασματικά, κρίνουμε ότι η συστηματικότερη αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη των μαθητών/ριών ως άτομα με γλωσσική και πολιτισμική ικανότητα και ευαισθησία.

  • This dissertation attempts to explore the role of literature in teaching Modern Greek as L2. More particularly, the current study examines the effect of literary texts on the linguistic and cultural empowerment of three adult learners, not only through theoretical approaches, but also through the implementation of two teaching scenarios based on literary texts. The aim of the present dissertation is to encourage learners to get personally involved and experience aesthetic pleasure, as well as to increase intercultural sensitivity and cultivate critical thinking towards crucial social issues. According to the learners' feedback, the educational interventions improved their grammar and vocabulary skills, through carefully designed activities, that allowed them to understand the connection between vocabulary and grammar. The study concludes by recommending that integrating literature into teaching Greek as L2 in a more regular and systematic way can help learners to develop linguistic competence and cultural sensitivity.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές