Το ιδίωμα της Καρδίτσας και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία: Διδακτική εφαρμογή και στάσεις μαθητών

The dialect of Karditsa in the learning process: practice in classroom and students’ attitudes (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΣΔΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Νικόλαος Κουτσούκος
 8. Νικόλαος Κουτσούκος | Μαρίνα Τζακώστα | Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 9. γλωσσική ποικιλία, γεωγραφική ποικιλότητα, ιδίωμα, κριτικός γραμματισμός, στάσεις μαθητών, διαλεκτικό μάθημα
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση/ΑΔΕ62
 11. 2
 12. 63
 13. 6
 14. Περιλαμβάνει πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική εφαρμογή και η αξιοποίηση του ιδιώματος της Καρδίτσας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διδακτική εφαρμογή έλαβε χώρα σε ένα δημοτικό σχολείο του αστικού χώρου της Καρδίτσας, όπου συμμετείχαν 45 μαθητές και μαθήτριες δύο τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης. Στην έρευνα μας εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση έχοντας ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών και των μαθητριών. Επίσης, επιδιώκεται η ενθάρρυνση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλότητας. Επιπλέον στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των στάσεων που έχουν τα παιδιά απέναντι στις γλωσσικές ποικιλίες. Η διδακτική εφαρμογή περιλάμβανε κείμενο με γλωσσικά στοιχεία του ιδιώματος της Καρδίτσας και δραστηριότητες που σχετίζονταν με τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο. Τέλος, μέσω της ποιοτικής έρευνας και ερωτήσεις γενικού τύπου μπορέσαμε να λάβουμε απαντήσεις όσον αφορά την επαφή των παιδιών με το ιδίωμα και την επιθυμία τους για διαλεκτικά μαθήματα.

  • This paper presents the intra-dialectal variation of the variety of Karditsa. I examine how dialect variations can be integrated into education to develop students' critical language awareness. In addition, I aim at raising students' awareness of dialect variations.  To this aim, I designed some activities that I used in a classroom including a text with linguistic elements of the dialect of Karditsa as well as grammar and vocabulary activities. Finally, using a questionnaire I collected answers regarding the children’s relations with their dialect.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές