Η ενδοδιαλεκτική ποικιλία του θεσσαλικού ιδιώματος. Μία διδακτική πρόταση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Intradialectal variation of Thessalian dialect. A didactic approach for Secondary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Κουτσούκος, Νικόλαος
 8. Κατσούδα, Γεωργία | Φλιάτουρας, Ασημάκης
 9. γεωγραφικές ποικιλίες|regional varieties | ενδοδιαλεκτική ποικιλία|intradialectal variation | θεσσαλικό ιδίωμα|Thessalian dialect | Εκπαίδευση|Education | μαθητοκεντρική διδασκαλία|student-centered teaching | Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Information and Communication Technologies (ICT)
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση / ΑΔΕ62
 11. 4
 12. 48
 13. 7
 14. Πίνακες, Εικόνες, Χάρτες
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την ενδοδιαλεκτική ποικιλία του θεσσαλικού ιδιώματος, καθώς και να προτείνει τρόπους και τεχνικές για τη διδακτική της αξιοποίηση σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αρχικά, παρουσιάζονται τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της θεσσαλικής σε φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο και στη συνέχεια περιγράφονται τα φαινόμενα εκείνα που μας επιτρέπουν να κάνουμε λόγο για την ενδοδιαλεκτική της διαφοροποίηση, με κριτήριο την παρουσία ή μη γλωσσικών φαινομένων ή την παράλληλη εμφάνισή τους. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μία συνολικότερη εικόνα για το θεσσαλικό ιδίωμα, καθώς και να προσδιορίσουμε ποιες περιοχές μοιράζονται κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά και ποιες διαφέρουν. Παράλληλα, παρατίθενται οι επιρροές που δέχθηκε η θεσσαλική από άλλες γλώσσες σε λεξιλογικό και μορφολογικό επίπεδο. Όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση της θεσσαλικής ποικιλίας, παρουσιάζονται η θέση των γεωγραφικών ποικιλιών στα ελληνικά προγράμματα σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου, τα ερευνητικά πορίσματα και οι διδακτικές προτάσεις τόσο από τη διεθνή όσο και από την εγχώρια βιβλιογραφία. Ακόμη, περιγράφονται οι φάσεις του δίωρου διδακτικού σεναρίου που πραγματοποιήσαμε, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η ενεργός συμμετοχή των διδασκομένων, ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου, και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους, λόγω της πολυτροπικότητας που χαρακτήριζε τη διδασκαλία. Τέλος, παρατίθενται ορισμένες σκέψεις και προτάσεις επέκτασης (δραστηριότητες, εκπαιδευτικές τεχνικές), τις οποίες μπορούν να συμβουλευτούν οι εκπαιδευτικοί για μία συνολικότερη διδακτική προσέγγιση των γεωγραφικών ποικιλιών.
  • This thesis attempts to study the intradialectal variety of the Thessalian dialect, as well as to propose ways and techniques for its didactic use at Secondary Education level. The linguistic characteristics of Thessaly are presented at the phonological, morphological and syntactic level and then those phenomena are described in a way that allow us to talk about its intradialectal differentiation, based on the presence or not of linguistic phenomena or their parallel appearance. In this view, we have the opportunity to gain a more comprehensive picture of the Thessalian dialect, as well as to identify which areas share common linguistic characteristics and which differ. At the same time, the influences that the Thessalian dialect had from other languages at the lexical and morphological level are presented. Regarding the didactic proposal regarding the Thessalian dialect, the position of regional varieties in curricula of Greek Secondary Education, research findings and teaching proposals from recent bibliography are presented. Furthermore, the phases of our teaching scenario are described, the result of which was the active participation of students, regardless of learning level, and the mobilization of their interest, due to the multimodality that characterized teaching. Finally, there are some thoughts and suggestions for extension (activities, educational techniques), which teachers can consult for a more comprehensive teaching approach to regional varieties.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές