Το πολυτονικό σύστημα στον δημόσιο διάλογο από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα: ιδεολογίες και (μετα)γλωσσικές στάσεις σε γλωσσ(ολογ)ικά κείμενα και άρθρα γνώμης στον Τύπο.

The polytonic system in public discourse, from the restoration of democracy (Metapolitefsi) to the present: ideologies and (meta)linguistic attitudes in language-related and opinion articles in the press. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΦΙΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. Φίλος Παναγιώτης | Λαβίδας Νικόλαος | Μαρκόπουλους Θεόδωρος
 9. Πολυτονικό σύστημα, polytonic orthography | Μονοτονικό σύστημα, monotonic orthography | Τονισμός, stress/accent | Τονικά σημάδια, diacritical marks
 10. ΑΔΕ52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο
 11. 7
 12. 38
 13. 7
 14. Περιλαμβάνει: Παραρτήματα
  • Η εργασία αυτή συζητά το θέμα του πολυτονικού συστήματος όπως αυτό παρουσιάστηκε σε γλωσσ(ολογ)ικά κείμενα και άρθρα γνώμης στον Τύπο από την Μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Στο κεφ.1 ανασκοπούνται τα σημαντικότερα στάδια της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας (κεφ.1.1) και το λεγόμενο γλωσσικό ζήτημα που απασχόλησε το νεοελληνικό κράτος (κεφ.1.2). Έπειτα, στις γλωσσικές εξελίξεις κατά την περίοδο της Κατοχής (κεφ. 1.3) γίνεται μια σύντομη αναφορά στην εμβληματική Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη το 1941 (κεφ.1.3.1) και στη λεγόμενη Δίκη των Τόνων εναντίον του καθηγητή Ι. Κακριδή (κεφ.1.3.2) και ακολουθεί μια συζήτηση για την διγλωσσία στο πλαίσιο της νέας ελληνικής (κεφ.1.4). Στο κεφ.2 το βασικό θέμα είναι ο τονισμός και τα τονικά σημάδια. Γίνεται αναφορά στους τόνους και τα πνεύματα (κεφ.2.1) και στο δασύ [h] (κεφ. 2.2). Το κεφάλαιο τελειώνει με τη συζήτηση για την ιστορική ορθογραφία (κεφ.2.3) και τη «λογική» του πολυτονικού συστήματος (κεφ.2.4). Το κεφ. 3 έχει ως κεντρικό θέμα τις (μετα)γλωσσικές στάσεις απέναντι στο πολυτονικό σύστημα. Αρχικά, παραθέτω μια σύντομη περιγραφή της ιστορίας του μονοτονικού συστήματος πριν από το 1976 (κεφ. 3.1) και της θεωρίας των γλωσσικών ιδεολογιών (κεφ.3.2), στην οποία παρουσιάζω σε υποενότητα (κεφ.3.2.1) τις αντιδράσεις για το μονοτονικό, όπως καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Έπειτα, παρουσιάζονται επιλεγμένα αποσπάσματα κειμένων από τον Τύπο, με κύριο άξονα τη συζήτηση για το πολυτονικό και όχι για άλλα γλωσσικά ζητήματα (κεφ.3.3). Τα κείμενα έχουν ταξινομηθεί σε τρεις χρονικές περιόδους: 1974-1982 (κεφ.3.4), 1983-1992 (κεφ.3.5) και από το 1993 έως σήμερα (κεφ.3.6). Κάθε ενότητα αποτελείται από θεματικές υποενότητες με βασικό κριτήριο το κειμενικό είδος. Ακολουθεί η επισκόπηση των επιχειρημάτων, υπέρ και κατά του πολυτονικού συστήματος, (κεφ.4), μετά από μια σύντομη αναφορά στους γλωσσικούς μύθους (κεφ.4.1) και στην έννοια της ταυτότητας (κεφ.4.2). Έπειτα, η κριτική επισκόπηση των επιχειρημάτων (4.3) παρουσιάζεται σε υποενότητες ανά χρονική περίοδο, και κλείνει με μια συνολική επισκόπηση αυτών (4.3.4). Το κύριο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με τα Συμπεράσματα (κεφ.5).

  • This dissertation discusses the issue of the polytonic system as has been presented in language-related and opinion articles in the Greek press right after the restoration of democracy (Metapolitefsi) in 1974 until today. In chapter 1, I review the most important stages of the historical development of the Greek language (ch.1.1) and the so-called ‘Language Question’ that preoccupied the modern Greek state (ch.1.2). Then, in the linguistic developments during the period of the Occupation of Greece by the Axis Powers (chap. 1.3), a brief reference is made to the emblematic Modern Greek Grammar of M. Triantafyllidis in 1941 (ch.1.3.1) and the so-called ‘Trial of Accents’ against Prof. I. Kakridis (ch.1.3.2), there follows a discussion of diglossia in the context of Modern Greek (ch.1.4). In ch. 2 the main topic is about accent and breathing marks. Particular reference is made to the rough breathing [h] (ch.2.2). The chapter ends with a discussion of historical orthography (ch.2.3) and the "rationale" of the polytonic system (ch.2.4). Chapter 3 has as its central theme the (meta)linguistic attitudes towards the polytonic system. In the first place, I provide a brief account of the history of the monotonic system before 1976 (ch. 3.1) and of the theory of linguistic ideologies (ch. 3.2), where I present, in a special subsection (ch. 3.2.1), the reactions to monotonic spelling, as recorded in the literature. Select excerpts of texts from the Greek press are presented, with the main focus on the debate on polytonic rather than on other linguistic issues (ch. 3.3). Texts have been classified into three periods: 1974-1982 (ch. 3.4), 1983-1992 (ch. 3.5) and from 1993 until today (ch. 3.6). Each section consists of thematic sub-sections, with genre being the main criterion. This classification is followed by an overview of the arguments, in favor and against (ch. 4), after a brief reference to linguistic myths (ch. 4.1) and the concept of identity (ch. 4.2). There follows a critical overview of the arguments (ch. 4.3) classified into subsections according to period; the chapter closes with a chapter overview (ch. 4.3.4). The dissertation concludes with the Conclusions (ch. 5).

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές