Μορφολογικά και Συντακτικά λάθη δίγλωσσων μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οπτικές δασκάλων σύμφωνα με τα δεδομένα της σχετικής σύγχρονης βιβλιογραφίας

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. Αθανάσιος Γεωργακόπουλος, Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 8. Πρωτοβάθμια, Εκπαίδευσης, Δίγλωσσος, Γλωσσικό, Λάθος,
 9. Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς
 10. 54
 11. 23
  • Οι συνθήκες αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών που δημιουργούνται στην πλειονότητα των ελληνικών σχολείων απαιτούν μια νέα διδακτική προσέγγιση στην τάξη που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας ετερογενούς τάξης. Η πολιτισμική ποικιλομορφία και η διγλωσσία είναι μεταξύ των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί και η στάση τους απέναντι σε αυτά τα ζητήματα είναι καθοριστική για την ομαλή ένταξη και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με διαφορετικό υπόβαθρο, π.χ. δίγλωσσων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα διγλωσσίας, και συγκεκριμένα τις απόψεις τους σχετικά με τα λάθη των δίγλωσσων μαθητών στη μορφολογία και το συντακτικό.

  • The conditions of interactions between different languages and cultures that are created in the majority of Greek schools call for a new teaching approach in the classroom that meets,the requirements of a heterogeneous classroom. Cultural diversity and bilingualism are among the challenges that today’s teachers need to address and their stance towards these issues is crucial for the smooth integration and academic success of students with a diverse background, e.g., bilingual. This thesis attempts to explore the views of primary school teachers on bilingualism issues, specifically their views on errors of bilingual students in morphology and syntax.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές