Γλωσσικά «λάθη» και η διαχείρισή τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

«Linguistic "mistakes" and their management in the context of teaching Greek as a foreign language (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΗΜΟΥΛΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΣΠΕΝΤΖΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Χρήστος Βλάχος
 8. Μιχαήλ Γεωργιαφέντης | Αγγελική Τσόκογλου | Χρήστος Βλάχος
 9. Γλωσσικά λάθη, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας ως ξένης, προφίλ μαθητών, διδασκαλία ελληνικής γλώσσας
 10. Περιγραφική Προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς/ΑΔΕ60
 11. 1
 12. 45
 13. 0
 14. Παράρτημα, Εικόνα
  • Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν τα γλωσσικά λάθη που παρατηρούνται σε
   μαθητές που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως ξένη. Στη συνέχεια θα εξεταστούν
   οι κατηγορίες των λαθών όπως και το εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με τη
   γραμματική που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εκμάθησης στους ανήλικους
   αλλά και ενήλικους διδασκόμενους. Θα δοθεί το προφίλ των μαθητών που κατοικούν
   στο εξωτερικό και διδάσκονται την ελληνική ως ξένη γλώσσα όχι μόνο δια ζώσης αλλά
   και διαδικτυακά.
   Θα καταγραφούν τα λάθη που σημειώνονται σε διαφορετικά επίπεδα της γραμματικής.
   Επίσης, θα γίνει λόγος για τον τρόπο που προετοιμάζεται ένα μάθημα με στόχο την
   καλύτερη προσέγγιση του μαθητή σε κάθε φαινόμενο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν
   περισσότερο κατανοητό. Θα καταγραφεί και η ερμηνεία των φαινομένων σύμφωνα με
   γλωσσολογικές μελέτες και γραμματικές. Ακόμη, θα καταγραφούν σύντομα ασκήσεις
   που θα δοθούν στους μαθητές πάνω στα ζητήματα που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες
   δυσκολίες τους και κατά πόσο αποδίδουν μόνοι τους χωρίς την καθοδήγηση του
   διδάσκοντα.
   Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και στο εκπαιδευτικό
   υλικό που χρησιμοποιείται στους διδασκόμενους που επιθυμούν να εξεταστούν ώστε
   να αποκτήσουν το πτυχίο ελληνομάθειας σε δύο διαφορετικά εξεταστικά κέντρα της
   Ελλάδας. Συμπερασματικά, θα γίνει μια διαπίστωση πως οι μαθητές εφαρμόζουν δική
   τους τεχνική πάνω στη διόρθωση των λαθών όταν παράγουν κυρίως προφορικό λόγο
   καθώς επιθυμούν να διορθώνονται απευθείας, γιατί οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι
   σωστή η διατύπωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους ενοχλεί εάν διακοπεί ο λόγος
   τους προκειμένου να διορθωθούν. Τέλος, ο τρόπος διδασκαλίας στα εξεταστικά κέντρα
   σε ορισμένα σημεία είναι κοινό το υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

  • In this essay, the significance of the linguistic error observed in students who are taught Greek as a foreign language will be studied. Then the categories of mistakes will be noted as well as the educational material related to the grammar used during the lessons for underage and adult students. Then, the profile of the students who live abroad and attend Greek as a foreign language in person but also through internet.
   Τhe errors noted at different levels of the grammar will be recorded. Also, it will be
   discussed how a course is prepared with the aim of a better student’s approach to each
   phenomenon, so that it is as understandable as possible. The interpretation of the
   phenomena according to linguistic studies and grammars will also be marked. Also,
   short exercises will be given to the students cocnerning issues with which their biggest
   difficulties lie, in order to examine how well they perform on their own without the
   guidance of the teacher.
   A brief reference will be made to the teaching method as well as to the educational
   material used for the students who wish to be examined in order to obtain the  degree in Greek at two different examination centers in Greece. In conclusion, it will be found
   that students apply their own way to correct mistakes they have done in oral speech and want to be corrected directly as they understand what they have said wrong. This means that they don't mind if their speech is interrupted in order to correct themselves. Finally, the way of teaching in the examination centers in some places is common, the material that can be used.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές