Πλεονεκτήματα, εμπόδια και βελτιωτικές προτάσεις στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Advantages, obstacles and improvement proposals in the distance teaching of Greek as a second/foreign language (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Ρουσουλιώτη, Θωμαή
 8. Ρουσουλιώτη , Θωμαή | Ζάγκα, Ελευθερία | Παπαζαχαρίου, Δημήτριος
 9. εξ αποστάσεως διδασκαλία | δεύτερη γλώσσα | ξένη γλώσσα | διδασκαλία ελληνικών ως Γ2
 10. ΑΔΕ 70
 11. 3
 12. 42
 13. 9
 14. Περιλαμβάνει: Διαγράμματα, Πίνακες
  • Η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2) προωθεί όχι μόνο την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, αλλά συμβάλλει επίσης στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα, είτε λόγω της αγάπης τους για την Ελλάδα και των οικογενειακών τους δεσμών με τη χώρα μας, είτε λόγω της αύξησης των συντροφικών σχέσεων ανάμεσα σε Έλληνες και μη Έλληνες πολίτες. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην εξ αποστάσεως εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, καθώς αρκετοί σπουδαστές είτε μένουν σε χώρες του εξωτερικού είτε έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας, οπότε τα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι η προτιμότερη επιλογή για αυτούς. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια διερεύνησης των πλεονεκτημάτων αλλά και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την εξ αποστάσεως εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να αναζητηθούν διάφορες βελτιωτικές προτάσεις των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Για τη διερεύνηση του θέματος ο ερευνητής χρησιμοποίησε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε μεγάλο αριθμό ομιλητών της ελληνικής ως Γ2 και πραγματοποίησε συνεντεύξεις σε πέντε άτομα που μαθαίνουν τα νέα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2023 και η επεξεργασία τους έγινε με τη μέθοδο της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης. Αρχικά, αναλύεται το φαινόμενο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και γίνεται παρουσίαση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι απόψεις των σπουδαστών αναφορικά με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, διερευνώνται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και προτείνονται προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικτυακών μαθημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι διδασκόμενοι την ελληνική γλώσσα εξ αποστάσεως επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι ότι βρίσκονται μακριά από τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές τους, ενώ όσον αφορά τη γλωσσική εκπαίδευση αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση της γραμματικής.

  • The learning of Greek as a second/foreign language (L2) promotes not only the Greek language abroad, but also contributes to the spread of Greek culture and the improvement of the relations between Greece and the rest of the world. Over the last years, more and more people are interested in learning the Greek language, either because of their love for Greece and their family tied to our country or because of the increase in relationships between Greeks and non Greek citizens. The continuous evolution of technology led to the distance learning of Greek as a second/foreign language, as many students either live in countries abroad, or have an increased workload, so distance courses is the preferred choice for them. The current paper is an attempt to probe the advantages and also the obstacles faced by the students during distance learning of Greek as a second/foreign language. At the same time, an effort is being made to look for various improvement proposals for the distance courses. To probe the issue, the researcher used an online questionnaire on a large number of speakers of Greek as L2 and conducted five interviews to people who have been learning Modern Greek as a second or foreign language. The collection of data was gathered during March-April 2023 and processed under quantitative and qualitative analysis. Initially, this paper displays the phenomenon of the distance teaching and presents the Greek as a second/foreign language. Afterwards, the opinions of students regarding the distances courses are presented, the obstacles they face are investigated and suggestions are proposed for the improvement of online courses. The results of the study demonstrate that the students who learn the Greek language in distance confirm that the biggest disadvantage of the teaching in distance is that they are far from the teacher and their classmates, while in terms of their linguistic education face difficulties in mastering grammar.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές