«Σενάριο αστυνομικής ταινίας. Μελέτη των συμβάσεων του είδους και συγγραφή σεναρίου»

“Crime movie script. Study of genre conventions and script writing” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Ιωσηφέλης Παναγιώτης
 8. Παππάς, Φίλιππος | Καγιαλής Παναγιώτης,
 9. Αφηγηματολογία | Φορμαλισμός | Αστυνομική μυθοπλασία | Σενάριο | Αφηγηματική αλήθεια
 10. Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (ΔΓΡ)
 11. 21
 12. 13
 13. Περιλαμβάνεται ένας πίνακας στη σελίδα 8
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η συγγραφή σεναρίου αστυνομικής ταινίας, καθώς και η μελέτη των συμβάσεων του είδους. Το εγχείρημα αυτό στηρίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα και διακρίνεται σε δύο βασικά τμήματα, το θεωρητικό και το δημιουργικό. Αναφορικά με το πρώτο αξίζει να αναφερθεί πως παρέχονται οι κατευθυντήριες γραμμές της αφήγησης εν γένει, ώστε να επιτελεστεί η εμφάνιση προς την εμφάνιση του φορμαλισμού και την επίδρασή του για τη γέννηση του αστυνομικού μυθιστορήματος. Στη συνέχεια, παρατίθεται η δομή της μυθοπλαστικής αφήγησης, ενώ κατόπιν ακολουθεί η ιστορική αναδρομή τόσο της ξένης, όσο και της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Οι αρχές της συγγραφής του είδους και οι συμβάσεις της εν λόγω αφήγησης, ολοκληρώνουν το θεωρητικό πλαίσιο. Όσον αφορά στο δημιουργικό μέρος, εμπεριέχεται η συγγραφή του ίδιου του σεναρίου, το οποίο ακολουθεί τις συμβάσεις που έχουν καταγραφεί θεωρητικά και που είναι το σκηνικό, οι χαρακτήρες, η πλοκή και η σχέση με τον θεατή.

  • The subject of this thesis is the writing of a detective film script, as well as the study of the conventions of the genre. This project is based on bibliographic research and is divided into two main sections, the theoretical and the creative. With reference to the first part is worth mentioning how the guidelines of the narrative in general are provided, in order to make the transition to the appearance of formalism and its effect on the birth of the detective novel. Then, the structure of the fictional narrative is listed, while the historical review of both foreign kai Greek detective literature follows. The principles of genre writing and the conventions of said narrative complete the theoretical framework. As far as the creative part is concerned, it involves the writing of the script itself, which follows the theoretically recorded conventions of setting, characters, plot and relationship with the viewer.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές